Thông cáo báo chí VBQPPL do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

BỘ TƯ PHÁP

___________

Số: 3831/TCBC-BTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2014

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

ban hành trong tháng 8 năm 2014

___________________________

Thực hiện khoản 2, khoản 3 Điều 12 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp ra Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 8 năm 2014 như sau:

I. SỐ LƯỢNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐƯỢC BAN HÀNH

Trong tháng 8 năm 2014, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 09 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 03 Nghị định của Chính phủ và 06 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể:

Các Nghị định của Chính phủ:

1. Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 về thoát nước và xử lý nước thải.

2. Nghị định số 81/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2014 quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng.

3. Nghị định số 82/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2014 ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ:

1. Quyết định số 43/2014/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai.

3. Quyết định số 45/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với người làm việc trong các đơn vị thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử của Bộ Khoa học và Công nghệ.

4. Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai.

5. Quyết định số 47/2014/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2014 ban hành Quy chế quản lý hoạt động của cảng cạn.

6. Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2014 về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung.

II. HIỆU LỰC THI HÀNH; SỰ CẦN THIẾT, MỤC ĐÍCH BAN HÀNH VÀ NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1. Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải.

a) Hiệu lực thi hành: 01/01/2015.

Nghị định này thay thế Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam.

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nghị định được ban hành nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của Nghị định số 88/2007/NĐ-CP cho phù hợp với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, tiếp cận với xu hướng chung của thế giới.

c) Nội dung chủ yếu: Nghị định gồm 7 chương, 49 điều quy định về hoạt động thoát nước và xử lý nước thải tại các đô thị, các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao (sau đây gọi tắt là khu công nghiệp), khu dân cư nông thôn tập trung; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân và hộ gia đình có hoạt động liên quan đến thoát nước và xử lý nước thải trên lãnh thổ Việt Nam.

Nghị định áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến thoát nước và xử lý nước thải trên lãnh thổ Việt Nam.

Nghị định quy định cụ thể về: nguyên tắc chung quản lý thoát nước và xử lý nước thải; quy định quy chuẩn kỹ thuật về nước thải; quy hoạch thoát nước; quản lý cao độ có liên quan đến thoát nước; quy định về quản lý hoạt động thoát nước địa phương; sự tham gia của cộng đồng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thoát nước; đầu tư phát triển hệ thống thoát nước; quản lý, vận hành hệ thống thoát nước; đấu nối hệ thống thoát nước; giá dịch vụ thoát nước; trách nhiệm quản lý nhà nước về thoát nước và xử lý nước thải.

2. Nghị định số 81/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng.

a) Hiệu lực thi hành: 01/10/2014.

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nghị định được ban hành nhằm quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng; đảm bảo cơ sở pháp lý và thực hiện thống nhất về chi phí giám định, định giá, chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng.

c) Nội dung chủ yếu: Nghị định gồm 3 chương, 22 điều quy định việc xác định chi phí giám định, chi phí định giá tài sản, mức chi phí cho người làm chứng, mức chi phí cho người phiên dịch và thủ tục thanh toán chi phí quy định tại Điều 9, Điều 35, Điều 46, Điều 52 và Điều 57 Pháp lệnh Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng.

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam, cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến việc giám định, định giá, làm chứng và phiên dịch trong tố tụng.

Nghị định quy định cụ thể về chi phí giám định và thủ tục thanh toán chi phí; chi phí định giá và thủ tục thanh toán chi phí; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch và thủ tục thanh toán chi phí.

3. Nghị định số 82/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

a) Hiệu lực thi hành: 15/10/2014.

Bãi bỏ quy định về quản lý tài chính đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1876/QĐ-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nghị định được ban hành nhằm tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

c) Nội dung chủ yếu: Nghị định gồm 3 điều, ban hành kèm theo Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Quy chế quy định cụ thể về: quản lý và sử dụng vốn; quản lý và sử dụng tài sản; doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh; lợi nhuận và phân phối lợi nhuận; kế hoạch tài chính, kế toán, kiểm toán; giám sát đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; giá mua, bán điện và quản lý vốn Tập đoàn Điện lực Việt Nam đầu tư vào doanh nghiệp khác.

4. Quyết định số 43/2014/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

a) Hiệu lực thi hành: 15/9/2014.

Quyết định này thay thế Quyết định số 116/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Quyết định được ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

c) Nội dung chủ yếu: Quyết định gồm 5 điều, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam là tổ chức trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo; tổ chức thực hiện các dịch vụ công theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam bao gồm 16 đơn vị trực thuộc, trong đó có 8 đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước, 8 đơn vị sự nghiệp.

5. Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai.

a) Hiệu lực thi hành: 01/10/2014.

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Quyết định được ban hành nhằm thực hiện quy định của Luật Phòng, chống thiên tai, đồng thời chủ động trong việc phân công, phân cấp trách nhiệm và phối hợp chỉ đạo ứng phó của các cơ quan; tuyên bố tình trạng khẩn cấp và khi cần thiết kêu gọi sự hỗ trợ từ bên ngoài để giúp đỡ các khu vực chịu tác động của thiên tai.

c) Nội dung chủ yếu: Quyết định gồm 3 chương, 19 điều quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai, gồm: cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới, bão; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá; cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn; cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng; cấp độ rủi ro thiên tai do hạn hán; cấp độ rủi ro thiên tai do rét hại, sương muối; cấp độ rủi ro thiên tai do sương mù; cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt; cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét; cấp độ rủi ro thiên tai do sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy; cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn; cấp độ rủi ro thiên tai do nước dâng; cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển; cấp độ rủi ro thiên tai do động đất; cấp độ rủi ro thiên tai do sóng thần.

6. Quyết định số 45/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với người làm việc trong các đơn vị thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử của Bộ Khoa học và Công nghệ.

a) Hiệu lực thi hành: 01/10/2014.

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Quyết định được ban hành nhằm hướng dẫn áp dụng chế độ phụ cấp, ưu đãi nghề nghiệp cho người làm việc trong các đơn vị thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử của Bộ Khoa học và Công nghệ.

c) Nội dung chủ yếu: Quyết định gồm 7 điều, quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với người hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc tại Cục Năng lượng nguyên tử, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Mức phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp được tính trên mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

7. Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai.

a) Hiệu lực thi hành: 01/10/2014.

Quyết định này thay thế Quyết định số 17/2011/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ; Quyết định số 133/2009/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thông tin cảnh báo, dự báo thiên tai trên biển và Quyết định số 264/2006/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế báo tin động đất, cảnh báo sóng thần.

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Quyết định được ban hành nhằm khắc phục những tồn tại, vướng mắc của các Quy chế hiện hành, bổ sung những nội dung mới phù hợp với quy định của Luật Phòng, chống thiên tai, đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo, truyền tin về thiên tai, phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai tại Việt Nam.

c) Nội dung chủ yếu: Quyết định gồm 5 chương, 38 điều (kèm theo 12 phụ lục) quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin về thiên tai phục vụ hoạt động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam.

Quyết định quy định cụ thể về các loại thiên tai được dự báo, cảnh báo và truyền tin; cơ quan, tổ chức có trách nhiệm ban hành bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai; sử dụng bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai; cơ quan, tổ chức có trách nhiệm truyền, phát tin dự báo, cảnh báo thiên tai; dự báo, cảnh báo áp thấp nhiệt đới, bão; dự báo, cảnh báo lũ; báo tin động đất, cảnh báo sóng thần; dự báo, cảnh báo các loại thiên tai liên quan đến khí tượng, thủy văn, hải văn khác; truyền tin về thiên tai và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc dự báo, cảnh báo và truyền tin về thiên tai.

8. Quyết định số 47/2014/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý hoạt động của cảng cạn.

a) Hiệu lực thi hành: 15/11/2014.

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Quyết định được ban hành nhằm đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý cho việc quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và hoạt động khai thác cảng cạn.

c) Nội dung chủ yếu: Quyết định gồm 3 điều, ban hành kèm theo Quy chế quản lý hoạt động của cảng cạn.

Quy chế quy định chi tiết về quản lý hoạt động của cảng cạn tại Việt Nam bao gồm đầu tư, khai thác, kinh doanh dịch vụ và thực hiện các thủ tục xuất, nhập khẩu hàng hóa tại cảng cạn.

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động của cảng cạn tại Việt Nam.

Quy chế quy định cụ thể về: nội dung quản lý nhà nước về cảng cạn; trách nhiệm quản lý nhà nước về cảng cạn; vị trí, chức năng cảng cạn; các dịch vụ tại cảng cạn; kết cấu hạ tầng cảng cạn; quản lý đầu tư xây dựng, khai thác cảng cạn; quản lý hoạt động của cảng cạn và quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức tại cảng cạn.

9. Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung.

a) Hiệu lực thi hành: 15/10/2014.

Chấm dứt việc hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 716/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thí điểm giải pháp hỗ trợ hộ nghèo nâng cao điều kiện an toàn chỗ ở, ứng phó với lũ, lụt vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Quyết định được ban hành để nhằm quy định việc hỗ trợ các hộ nghèo có chỗ ở an toàn, ổn định, phòng tránh thiệt hại do bão, lũ, lụt gây ra, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội của Chính phủ.

c) Nội dung chủ yếu: Quyết định gồm 11 điều quy định về các vấn đề chủ yếu: mục tiêu và nguyên tắc thực hiện chính sách; đối tượng và phạm vi áp dụng; mức hỗ trợ, mức vay để xây dựng nhà ở; phương thức cho vay; nguồn vốn thực hiện; cách thức thực hiện; thời gian và tiến độ thực hiện; trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan và của UBND các tỉnh/thành phố khu vực miền Trung./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

- Báo Điện tử Chính phủ;

- Cục CNTT Bộ Tư pháp;

- Báo Pháp luật Việt Nam;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Chánh Văn phòng (để báo cáo);

- Vụ PBGDPL;

- Lưu: VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Phan Anh Tuấn

Các tin khác
Thông cáo báo chí tháng 7 năm 2014
Thông cáo báo chí tháng 6 năm 2014
Thông cáo báo chí tháng 5 năm 2014
Thông cáo báo chí tháng 4 năm 2014
Thông cáo báo chí tháng 3 năm 2014
Thông cáo báo chí tháng 2 năm 2014
Thông cáo báo chí tháng 1 năm 2014
Thông cáo báo chí tháng 12 năm 2013
Thông cáo báo chí tháng 11 năm 2013
Thông cáo báo chí tháng 10 năm 2013
Thông cáo báo chí tháng 9 năm 2013
Thông cáo báo chí tháng 3 năm 2013
Thông cáo báo chí tháng 2 năm 2013
Thông cáo báo chí tháng 1 năm 2013

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Trang Đa phương tiện Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.