Các chương trình Khoa học và Công nghệ

Nghiên cứu khoa học phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam đến năm 2020
09/11/2012 14:52:00


MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ DỰ KIẾN SẢN PHẨM CỦA CHƯƠNG TRÌNH

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC

GIAI ĐOẠN 2011-2015:

Nghiên cứu khoa học phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam đến năm 2020”.

Mã số: KX.02/11-15

(Theo Quyết định số  3086 /QĐ-BKHCN ngày  04  tháng 10  năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

I. Mục tiêu

1. Cung cấp cơ sở khoa học để hình thành nền tảng lý luận và thực tiễn của mô hình xã hội Việt Nam;

2. Dự báo xu hướng và triển vọng phát triển xã hội, quản lý phát triển xã hội;

3. Làm rõ bản chất và đặc trưng của mô hình xã hội Việt Nam; phương hướng, biện pháp xây dựng và quản lý xã hội Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050;

4. Luận cứ mô hình xã hội hướng tới của Việt Nam trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.

II. Nội dung

1. Nghiên cứu mối quan hệ giữa phát triển xã hội, quản lý phát triển xã hội với phát triển kinh tế trong phát triển bền vững và tác động của biến đổi khí hậu; mối quan hệ giữa phát triển xã hội, quản lý phát triển xã hội với dân chủ, công bằng, bình đẳng xã hội.

2. Nghiên cứu các vấn đề mới và nguyên nhân của tình trạng bất bình đẳng xã hội và phân tầng xã hội; những tác động xã hội của nó đối với phát triển bền vững giai đoạn 2011-2020:

- Thực trạng biến đổi cơ cấu xã hội và di động xã hội trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế;

- Vấn đề lợi ích nhóm trong xã hội và quản lý các nhóm lợi ích ở nước ta;

- Vấn đề cơ hội tham dự và bình đẳng trong cơ hội tham dự của các nhóm xã hội trong quản lý xã hội;

- Vấn đề giới và gia đình bền vững ở Việt Nam đến năm 2020;

- Vấn đề đồng thuận xã hội và xung đột xã hội trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội;

- Vấn đề xây dựng cộng đồng xã hội hòa hợp có kỷ cương, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

3. Nhận dạng sự biến đổi của hệ giá trị xã hội và sự hình thành hệ giá trị xã hội mới; các biểu hiện của sự lệch chuẩn xã hội và các giải pháp khắc phục; vấn đề tham nhũng, tội phạm và tệ nạn xã hội trong quản lý phát triển xã hội.

4. Nghiên cứu và đề xuất chính sách và công cụ quản lý phát triển xã hội của mô hình xã hội đến năm 2020:

- Vấn đề phân cấp, phân quyền quản lý xã hội, quản lý đô thị trong phát triển bền vững và tác động của biến đổi khí hậu;

- Vấn đề cơ cấu dân số và chính sách về dân số, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm công dân trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội;

- Vấn đề hòa nhập xã hội của nhóm xã hội bị thiệt thòi (dân tộc, biển đảo, người tàn tật, người cao tuổi, người gặp khó khăn do thiên tai, bệnh xã hội, ...);

- Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho người dân ở mọi vùng miền, giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, bảo đảm công bằng xã hội;

- Vai trò của các tổ chức phi nhà nước (các quỹ phát triển xã hội, các NGO, ...) trong phát triển xã hội (tư vấn, phản biện xã hội, ...) và tham gia quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam. Chính sách đối với các tổ chức xã hội.

5. Làm rõ tác động của hội nhập quốc tế trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội:

- Kinh nghiệm của các nước về phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội;

-  Các mô hình xã hội đặc trưng trên thế giới, ảnh hưởng tới Việt Nam trong quá trình hội nhập, các bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam;

- Những giá trị nhân loại tác động tới phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội Việt Nam trong hội nhập.

III. Dự kiến các sản phẩm của chương trình:

1. Hệ thống lý luận, quan điểm cơ bản và luận cứ khoa học về phát triển xã hội bền vững và quản lý phát triển xã hội nói chung và trong từng lĩnh vực cụ thể nói riêng.

2.  Kết quả đánh giá về thực trạng phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam.

3. Những kết quả dự báo xu thế, đề xuất về khung chính sách và các giải pháp đột phá về phát triển xã hội bền vững và quản lý phát triển xã hội đến năm 2020.

4. Những luận cứ khoa học và đề xuất về mô hình, chính sách, cơ chế và chế tài quản lý phát triển xã hội bền vững trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2011- 2020.

5. Yêu cầu đối với sản phẩm khoa học của Chương trình và các đề tài thuộc Chương trình:

- Đáp ứng được yêu cầu theo các tiêu chí cụ thể để xác định, đánh giá;

- Tổng kết được các kết quả nghiên cứu đã có;

- Đề xuất được những nhận thức mới;

- Dự báo được các khả năng phát triển và biến đổi của những vấn đề nghiên cứu đặt ra;

- Có giá trị khoa học và giá trị thực tiễn cụ thể.

IV. Các chỉ tiêu đánh giá chương trình:

1. Chỉ tiêu về trình độ khoa học:

100 % đề tài có kết quả được xuất bản thành sách và được công bố trên các tạp chí khoa học và công nghệ chuyên ngành có uy tín trong nước hoặc quốc tế, trong đó tỷ lệ công bố quốc tế đạt ít nhất 20%;

2. Chỉ tiêu về đào tạo:

70% đề tài đào tạo được hoặc đang đào tạo ít nhất 1 tiến sỹ và 1 hoặc nhiều thạc sỹ, cử nhân.  

3. Chỉ tiêu về cơ cấu nhiệm vụ khi kết thúc chương trình:

- 30% số đề tài nghiên cứu có kết quả đóng góp trực tiếp, cung cấp các luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước;

- 20% số đề tài có kết quả góp phần giải quyết những vấn đề của thực tiễn, đổi mới và hoàn chỉnh cơ chế quản lý, chính sách ở Bộ, ngành, địa phương;

- 50% số đề tài có kết quả cung cấp những luận giải cho việc nâng cao nhận thức lý luận và thực tiễn, đóng góp cho việc phát triển các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn./.

 

(Nguồn: Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

In bài
Các tin khác
Nghiên cứu khoa học phát triển kinh tế và quản lý kinh tế ở Việt Nam đến năm 2020
Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển
Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ phòng tránh thiên tai, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên
Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ sau thu hoạch
Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ phục vụ sản xuất các sản phẩm chủ lực
Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng
Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học
Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cơ khí và tự động hóa
Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ vật liệu mới
Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông

Các chương trình Khoa học và Công nghệ

Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030
Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030
Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020
Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025
Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020
Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020
Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao
Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020
Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020
Nghiên cứu và phát triển hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ
Nghiên cứu khoa học phát triển văn hóa, con người và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Nghiên cứu khoa học phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam đến năm 2020
Nghiên cứu khoa học phát triển kinh tế và quản lý kinh tế ở Việt Nam đến năm 2020
Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển
Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ phòng tránh thiên tai, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên
Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ sau thu hoạch
Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ phục vụ sản xuất các sản phẩm chủ lực
Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng
Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học
Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cơ khí và tự động hóa
Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ vật liệu mới
Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Trang Đa phương tiện Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.