Ban Lãnh đạo Cổng TTĐT Chính phủ (từ ngày 15 tháng 01 năm 2020)
15/01/2020 14:26:00

DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRÊN INTERNET (từ ngày 15 tháng 01 năm 2020)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Ông Vi Quang Đạo

Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Tổng Biên tập Báo điện tử Chính phủ

2

Ông Lê Việt Đông

Phó Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Phó Tổng Biên tập Báo điện tử Chính phủ

3

Ông Tô Văn Tuấn

Phó Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ