Ban Lãnh đạo Cổng TTĐT Chính phủ (từ ngày 01 tháng 6 năm 2015)
01/06/2015 10:59:00

DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRÊN INTERNET (từ ngày 01 tháng 6 năm 2015)

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Ông Vi Quang Đạo

Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Tổng Biên tập Báo điện tử Chính phủ

2

Ông Nguyễn Lê Phúc

Phó Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

3

Ông Lê Việt Đông

Phó Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Phó Tổng Biên tập Báo điện tử Chính phủ

4

Ông Tô Văn Tuấn

Phó Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ