Ban Lãnh đạo Cổng TTĐT Chính phủ (từ ngày 24 tháng 7 năm 2014)
24/07/2014 17:39:00

DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRÊN INTERNET (từ ngày 24 tháng 7 năm 2014)

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Ông Phạm Việt Dũng

Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

2

Ông Vi Quang Đạo

Phó Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Tổng Biên tập Báo điện tử Chính phủ

3

Ông Tô Văn Tuấn

Phó Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

4

Ông Nguyễn Lê Phúc

Phó Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

5

Ông Lê Việt Đông

Phó Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Phó Tổng Biên tập Báo điện tử Chính phủ