Ban Lãnh đạo Cổng TTĐT Chính phủ (từ ngày 01 tháng 9 năm 2013)
04/09/2013 05:17:00

DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRÊN INTERNET (từ ngày 1 tháng 9 năm 2013)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

  Ông Phạm Việt Dũng

Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

2

  Ông Vi Quang Đạo

Phó Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Tổng Biên tập Báo điện tử Chính phủ

3

  Ông Tô Văn Tuấn

Phó Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

4

  Ông Nguyễn Lê Phúc

Phó Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

5

  Ông Lê Việt Đông

Phó Tổng Biên tập Báo Điện tử Chính phủ