Ban Lãnh đạo Cổng TTĐT Chính phủ (từ ngày 15 tháng 3 năm 2013)
21/03/2013 20:24:00

DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRÊN INTERNET (từ ngày 15 tháng 3 năm 2013)

STT Họ và tên Chức vụ
1   Ông Phạm Việt Dũng

Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Tổng Biên tập Báo điện tử Chính phủ

2   Ông Vi Quang Đạo

Phó Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Phó Tổng Biên tập Báo điện tử Chính phủ

3   Ông Tô Văn Tuấn

Phó Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

4   Ông Nguyễn Lê Phúc

Phó Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

5   Ông Lê Việt Đông

Phó Tổng Biên tập Báo Điện tử Chính phủ