Ban Biên tập Cổng TTĐT Chính phủ (đến ngày 15 tháng 3 năm 2013)
10/10/2011 14:01:00

DANH SÁCH BAN BIÊN TẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRÊN INTERNET (đến ngày 15 tháng 3 năm 2013)

STT Họ và tên Chức vụ
1    Ông Phạm Việt Dũng    Tổng Biên tập
2    Ông Vi Quang Đạo    Phó Tổng Biên tập
3    Ông Tô Văn Tuấn    Phó Tổng Biên tập
4    Ông Nguyễn Lê Phúc    Phó Tổng Biên tập
5    Ông Lê Việt Đông
   Phó Tổng Biên tập