Văn bản pháp lý về cổng TTĐT Chính phủ

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỔNG TTĐT CHÍNH PHỦ

___________

Số: 106 /QĐ-TTCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 29/QĐ-TTĐT ngày 28 tháng 3 năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dữ liệu điện tử; Quyết định số 32/QĐ-TTĐT ngày 28 tháng 3 năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Hành chính điện tử và Công báo.
_______________________________________________

TỔNG GIÁM ĐỐC CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Quyết định số 06/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

Căn cứ Thông báo số 20/TB – TTCP ngày 06 tháng 5 năm 2014 thông báo kết luận giao ban cán bộ chủ chốt Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, phiên họp ngày 05 tháng 5 năm 2014;

Căn cứ yêu cầu công tác;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Cổng Thông tin điện tử Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 2 của Quyết định số 29/QĐ-TTĐT

“ Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn

Trung tâm Dữ liệu điện tử giúp Tổng Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Chủ trì, phối hợp với các Ban, đơn vị thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và cơ quan liên quan tổ chức khai thác, cập nhật, tích hợp đầy đủ, kịp thời văn bản pháp luật; văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; văn bản hành chính các cấp; hồ sơ công việc; chỉ tiêu, số liệu báo cáo của cơ quan hành chính các cấp (không thuộc phạm vi bí mật nhà nước) lên Trung tâm dữ liệu điện tử của Chính phủ; bảo đảm sự tương thích, thông suốt trong quá trình chia sẻ, trao đổi thông tin đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cơ quan hành chính nhà nước các cấp và lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử.

2. Đầu mối của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin; quản lý, vận hành hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; phát triển Trung tâm dữ liệu điện tử Chính phủ.

3. Chủ trì, phối hợp với Ban Hành chính điện tử và Công báo và các Ban, đơn vị của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và các tổ chức liên quan xây dựng nền tảng và giải pháp tích hợp thông tin dữ liệu, thông tin dịch vụ công trực tuyếnvề Trung tâm dữ liệu điện tử Chính phủ; bảo đảm sự tương thích, thông suốt trong quá trình chia sẻ, trao đổi thông tin, phù hợp với chương trình cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử.

4. Phối hợp với Ban Hành chính điện tử và Công báo, các cơ quan,đơn vị liên quan thực hiện kết nối, đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu (không thuộc phạm vi bí mật nhà nước) tích hợp về Trung tâm dữ liệu điện tử Chính phủ.

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan,đơn vị liên quan quản lý, vận hành hệ thống thư điện tử công vụ của Chính phủ.

6. Đầu mối của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ phối hợp với các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan đảm bảo bí mật, an toàn mạng, an ninh hệ thống thông tin Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

7. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, các nhà cung cấp dịch vụ trong việc quản lý vận hành hệ thống mạng LAN/WAN của Văn phòng Chính phủ, hệ thống truyền dẫn của mạng thông tin hành chính điện tử.

8. Tổ chức nghiên cứu, phát triển mô hình công cụ xử lý dữ liệu; phân tích, tổng hợp thông tin theo các chuyên đề phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

9. Thực hiện các hoạt động dịch vụ, hợp tác, liên kết, thuê khoán…với các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật nhằm mở rộng và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

10. Tổ chức bộ máy kế toán, thực hiện quản lý tài chính, tài sản và biên chế được giao theo quy định của pháp luật, của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và Tổng Giám đốc.

11. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Tổng Giám đốc giao”.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/QĐ-TTĐT

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 như sau:

“ Điều 1. Vị trí và chức năng

Ban Hành chính điện tử và Công báo là tổ chức hành chính trực thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ có chức năng tham mưu giúp Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (sau đây gọi tắt là Tổng Giám đốc) thực hiện chức năng đầu mối mạng thông tin hành chính điện tử của Chính phủ; tổ chức thực hiện tin học hóa quản lý hành chính nhà nước; hướng dẫn nghiệp vụ hành chính điện tử trong cơ quan hành chính nhà nước; bảo đảm hệ thống thông tin phục vụ yêu cầu chỉ đạo, điều hành củaChính phủ, Thủ tướng Chính phủ; quản lý và thực hiện nội dung xuất bản Công báo in, Công báo điện tử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 như sau:

“Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn

Ban Hành chính điện tử và Công báo giúp Tổng Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Là đầu mối của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ phối hợp với các cơ quan hành chính nhà nước trong việc kết nối mạng thông tin hành chính điện tử của Chính phủ.

2.Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng,trình Bộ trưởng, Chủ nhiệmVăn phòng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Bộ trưởng, Chủ nhiệm) hoặc Tổng Giám đốc ban hành theo thẩm quyền các quy định, quy chế, văn bản liên quan đếnnghiệp vụ hành chínhđiện tử, công báo in, công báo điện tử, mạng thông tin hành chính điện tử và thông tin dịch vụ công trực tuyến.

3. Phối hợp với Trung tâm Dữ liệu điện tử, các Ban, đơn vị của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và các tổ chức liên quan xây dựng nền tảng và giải pháp tích hợp thông tin dữ liệu, thông tin dịch vụ công trực tuyến về Trung tâm dữ liệu điện tử Chính phủ; bảo đảm sự tương thích, thông suốt trong quá trình chia sẻ, trao đổi thông tin, phù hợp với chương trình cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử.

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện, quản lý và chịu trách nhiệm về nội dung Công báo in nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

5. Quản lý, xuất bản Công báo điện tử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đảm bảo Công báo điện tử và Công báo in được xuất bản trên cùng một cơ sở dữ liệu; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan phát triển các ứng dụng, các hình thức cung cấp Công báo điện tử, đáp ứng nhu cầu của các tầng lớp nhân dân.

6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quantổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ hành chính điện tử trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nướctheo quy định của pháp luật.

7. Nghiên cứu, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ liên quan đến lĩnh vực hành chính điện tử, dịch vụ công trực tuyến.

8.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao”

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2014.

2. Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu điện tử, Trưởng ban Ban Hành chính điện tử và Công báo và các tập thể, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Quyết định này bãi bỏ các quy định:

a) Bãi bỏ các quy định tại Điều 2 của Quyết định số 29/QĐ-TTĐT ngày 28 tháng 3 năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dữ liệu điện tử;

b) Bãi bỏ các quy định tại Điều 2 của Quyết định số 32/QĐ-TTĐT ngày 28 tháng 3 năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Hành chính điện tử và Công báo;

c) Bãi bỏ các quy định tại Điều 2 của Quyết định số 37/QĐ-TTCP ngày 11 tháng 3 năm 2014 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 194/QĐ-TTĐT ngày 20 tháng 9 năm 2013 về việc phân công công tác của Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc; Quyết định số 32/QĐ-TTĐT ngày 28 tháng 3 năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Hành chính điện tử và Công báo; Quyết định số 31/QĐ-TTĐT ngày 28 tháng 3 năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kế hoạch – Tài chính./.

Nơi nhận:

- Như Khoản 2 Điều 3;

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng (để b/c),

Vụ: TCCB;

- TTCP: TGĐ, các Phó TGĐ,

TBT, Phó TBT Báo ĐTCP,

Các Ban, đơn vị,

Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên;

- Lưu: VT, VP (5), XĐ.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Phạm Việt Dũng

 

  Tệp đính kèm
106.doc (76288 Byte)
  Các văn bản khác
    Quyết định 621/QĐ-VPCP ngày 03/09/2020 về việc tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ
    Quyết định 298/QĐ-VPCP ngày 01/5/2020 về việc giao ông Lê Việt Đông phụ trách Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
    Quyết định 685/QĐ-VPCP ngày 19/8/2019 về việc bổ nhiệm lại ông Lê Việt Đông giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
    Quyết định 245/QĐ-VPCP ngày 13/04/2018 về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Lê Phúc giữ chức Phó Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
    Quyết định 247/QĐ-VPCP ngày 13/4/2018 về việc bổ nhiệm lại ông Tô Văn Tuấn giữ chức Phó Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
    Quyết định 272/QĐ-TTĐT ngày 17/8/2016 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 106/QĐ-TTĐT ngày 09 tháng 6 năm 2015 về việc phân công nhiệm vụ của Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc
    Quyết định 106/QĐ-TTĐT ngày 09/6/2015 về việc phân công công tác của Tổng Giám đốc Và các Phó Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
    Quyết định 546/QĐ-VPCP ngày 19/5/2015 về việc bổ nhiệm ông Vi Quang Đạo giữ chức Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
    Quyết định 658/QĐ-VPCP ngày 24/7/2014 về việc bổ nhiệm ông Lê Việt Đông giữ chức Phó Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
    Quyết định 37/QĐ-TTCP ngày 11/3/2014 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 194/QĐ-TTĐT ngày 20 tháng 9 năm 2013 về việc phân công công tác của Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc; Quyết định số 32/QĐ-TTĐT ngày 28 tháng 3 năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Hành chính điện tử và Công báo; Quyết định số 31/QĐ-TTĐT ngày 28 tháng 3 năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kế hoạch – Tài chính

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Trang Đa phương tiện Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.