Văn bản pháp lý về cổng TTĐT Chính phủ

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỔNG TTĐT CHÍNH PHỦ

___________

Số: 37 /QĐ-TTCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 194/QĐ-TTĐT ngày 20 tháng 9 năm 2013 về việc phân công công tác của Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc; Quyết định số 32/QĐ-TTĐT ngày 28 tháng 3 năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Hành chính điện tử và Công báo; Quyết định số 31/QĐ-TTĐT ngày 28 tháng 3 năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kế hoạch – Tài chính

___________________________________________

 

TỔNG GIÁM ĐỐC CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Quyết định số 06/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

Căn cứ ý kiến thống nhất của Ban Lãnh đạo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

Căn cứ yêu cầu công tác;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Cổng Thông tin điện tử Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 194/QĐ-TTĐT ngày 20 tháng 9 năm 2013 về việc phân công công tác của Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc

Điều 2. Sửa đổi Quyết định số 32/QĐ-TTĐT

1. Điều 1 được sửa đổi như sau:

“ Điều 1. Vị trí và chức năng

Ban Hành chính điện tử và Công báo là tổ chức hành chính trực thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ có chức năng tham mưu giúp Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (sau đây gọi tắt là Tổng Giám đốc) thực hiện chức năng đầu mối mạng thông tin hành chính điện tử của Chính phủ; tổ chức thực hiện tin học hóa quản lý hành chính nhà nước; hướng dẫn nghiệp vụ hành chính điện tử trong cơ quan hành chính nhà nước; bảo đảm hệ thống thông tin phục vụ yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; quản lý và thực hiện nội dung xuất bản Công báo in nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

2. Điều 2, Khoản 4 được sửa đổi như sau:

“4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan thực hiện quản lý và chịu trách nhiệm về nội dung Công báo in nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 31/QĐ-TTĐT

1. Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“ Điều 1. Vị trí và chức năng

Ban Kế hoạch -Tài chính là tổ chức hành chính trực thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, giúp Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (sau đây gọi tắt là Tổng Giám đốc) tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Quyết định số 06/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ về công tác kế hoạch, tài chính; công tác quản trị hậu cần phục vụ các hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; công tác phát hành Công báo in nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

2. Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn

1. TrìnhTổng Giám đốc để trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Bộ trưởng, Chủ nhiệm) quyết định:

a) Các quy định về quản lý tài chính của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

b) Phê duyệt chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về đầu tư xây dựng cơ bản, trang bị tài sản, phương tiện làm việc của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

c) Phê duyệt dự toán, quyết toán kinh phí hàng năm đối với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

d) Phê duyệt các khoản đầu tư, mua sắm theo phân cấp của Văn phòng Chính phủ.

2. TrìnhTổng Giám đốc quyết định:

a) Danh mục, kế hoạch mua sắm hàng năm trang thiết bị, tài sản, kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu và giá gói thầu thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc theo phân cấp của Bộ trưởng, Chủ nhiệm;

b) Chủ trì xây dựng các quy chế nội bộ về quản lý tài chính, tài sản; quản lý đầu tư xây dựng, cải tạo sửa chữa của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ theo quy định của pháp luật trình Tổng Giám đốc phê duyệt;

c) Quyết toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn dự án hoàn thành theo quy định của pháp luật;

3. Tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

4. Tham gia thẩm định, kiểm tra các kế hoạch hoạt động, dự án phát triển của các Ban, đơn vị thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

5. Thực hiện nhiệm vụ đơn vị kế toán theo quy định về quản lý ngân sách nhà nước; thẩm tra báo cáo quyết toán tài chính năm về hoạt động kinh doanh dịch vụ của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; tổng hợp và lập báo cáo quyết toán tài chính; công khai theo quy định quyết toán tài chính năm được duyệt.

6. Tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra việc chấp hành chế độ tài chính, kế toán và việc thực hiện các quy định của Nhà nước, của Bộ Tài chính về mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

7. Thẩm định, trình duyệt dự án đầu tư; thực hiện vai trò là chủ đầu tư các dự án xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý đầu tư xây dựng của Văn phòng Chính phủ.

8. Tổ chức bộ máy kế toán tại Cổng Thông tin điện tử Chính phủ theo quy định của pháp luật về kế toán.

9.Tham gia ý kiến về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Kế toán trưởng hoặc Phụ trách kế toán của các đơn vị thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

10. Thực hiện công tác đặt in và phát hành Công báo in nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

11.Thực hiện công tác quản trị tại cơ quan Cổng Thông tin điện tử Chính phủ: xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy phòng cháy, chữa cháy đảm bảo an toàn, vệ sinh cơ quan; tổ chức thực hiện công tác xây dựng cơ bản; mua sắm, sửa chữa, quản lý tài sản, trang thiết bị làm việc; quản lý và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, duy trì trật tự, chấp hành nội quy, giờ giấc làm việc; quản lý và điều hành đội xe ô tô; tổ chức quản lý cơ sở vật chất và tài sản công, bảo đảm phương tiện và điều kiện làm việc của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

12. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Tổng Giám đốc giao”.

Điều 4. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Các Phó Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng, Trưởng ban Kế hoạch – Tài chính, Trưởng ban Ban Hành chính điện tử và Công báo và các tập thể, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Căn cứ Quyết định này, Ban Kế hoạch - Tài chính tiến hành sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch - Tổng hợp; Ban Hành chính điện tử và Công báo tiến hành sửa đổi chức năng, nhiệm vụ của Phòng Công báo theo quy định.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Quyết định này bãi bỏ các quy định tại điểm a, Khoản 3, Điều 2 và điểm a, Khoản 4, Điều 2 của Quyết định số 194/QĐ-TTĐT ngày 20 tháng 9 năm 2013 về việc phân công công tác của Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc; bãi bỏ các quy định tại Điều 1 và Khoản 4, Điều 2 của Quyết định số 32/QĐ-TTĐT ngày 28 tháng 3 năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Hành chính điện tử và Công báo; bãi bỏ các quy định tại Điều 1 và Điều 2 của Quyết định số 31/QĐ-TTĐT ngày 28 tháng 3 năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kế hoạch – Tài chính./.

Nơi nhận:

- Như Khoản 1 Điều 4;

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng (để b/c),

Các Vụ: TCCB, KHTC;

- TTCP: TGĐ, các Phó TGĐ,

TBT, Phó TBT Báo ĐTCP,

Các Ban, đơn vị,

Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên;

- Lưu: VT, VP (5), XĐ.

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Phạm Việt Dũng

  Tệp đính kèm
  Các văn bản khác
    Quyết định 621/QĐ-VPCP ngày 03/09/2020 về việc tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ
    Quyết định 685/QĐ-VPCP ngày 19/8/2019 về việc bổ nhiệm lại ông Lê Việt Đông giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
    Quyết định 546/QĐ-VPCP ngày 19/5/2015 về việc bổ nhiệm ông Vi Quang Đạo giữ chức Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
    Quyết định 658/QĐ-VPCP ngày 24/7/2014 về việc bổ nhiệm ông Lê Việt Đông giữ chức Phó Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
    Quyết định 981/QĐ-VPCP ngày 30/8/2013 về việc bổ nhiệm ông Vi Quang Đạo giữ chức Tổng biên tập Báo Điện tử Chính phủ
    Quyết định số 49/2013/QĐ-TTg ngày 02/08/2013 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung Điều 3a của Quyết định số 06/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
    Quyết định số 29/QĐ-TTĐT ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Cổng TTĐT Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dữ liệu điện tử
    Quyết định số 30/QĐ-TTĐT ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Cổng TTĐT Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ và Truyền thông đa phương tiện
    Quyết định số 28/QĐ-TTĐT ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Cổng TTĐT Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng
    Quyết định số 31/QĐ-TTĐT ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Cổng TTĐT Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kế hoạch - Tài chính

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Trang Đa phương tiện Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.