Thông tin chi tiết Văn bản chỉ đạo điều hành

Quyết định số 476/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_______

Số: 476/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

_________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; 

Căn cứ Nghị định số 132/2005/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước và Nghị định số 86/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2005/NĐ-CP; 

Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; 

Xét đề nghị của Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và thẩm định của Bộ Giao thông vận tải,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 
- Ngân hàng Chính sách Xã hội; 
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 
- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; 
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN; 
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,

các Vụ, Công báo; 
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (6b)

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG


(đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: 476.doc (413184 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Quyền Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.