Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 1544/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Chuyển Tổng công ty Lương thực miền Bắc sang hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con và thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Bắc


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_____

Số: 1544/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
__________

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Chuyển Tổng công ty Lương thực miền Bắc

sang hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con

và thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Bắc

___________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước số 14/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 111/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty mẹ là công ty nhà nước theo hình thức công ty mẹ - công ty con hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;

Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Bắc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Tổng công ty Lương thực miền Bắc sang hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con.

Điều 2. Thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Bắc:

1. Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Bắc (sau đây gọi tắt là Tổng công ty) là công ty nhà nước, được hình thành trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng Tổng công ty Lương thực miền Bắc; các chi nhánh Tổng công ty Lương thực miền Bắc tại: thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Sa Đéc (Đồng Tháp); Công ty Bột mỳ Vinafood 1 và Công ty Lương thực cấp 1 Lương Yên.

Công ty mẹ có tư cách pháp nhân, con dấu, biểu tượng và Điều lệ tổ chức và hoạt động riêng; được mở tài khoản tiền đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư vốn vào các công ty khác; chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại Công ty mẹ và vốn đầu tư vào các công ty khác; kế thừa các quyền, nghĩa vụ pháp lý và lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Lương thực miền Bắc.

2. Tên gọi và trụ sở của Tổng công ty

- Tên gọi đầy đủ:

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC

- Tên giao dịch quốc tế:

VIETNAM NORTHERN FOOD CORPORATION

- Tên viết tắt: VINAFOOD I

- Địa chỉ trụ sở chính của Tổng công ty: tại số 06, phố Ngô Quyền, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: (04) 3.9726588.

- FAX: (04) 3 9726584.

- E-mail: vinafood1@vinafood1.com.vn

- Biểu tượng của Tổng công ty thực hiện theo Giấy chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu số 118760 theo Quyết định số 1948/QĐ-SHTT ngày 05 tháng 02 năm 2009 của Cục Sở hữu trí tuệ:

3. Ngành, nghề kinh doanh:

- Thu mua, bảo quản, chế biến, bán buôn, bán lẻ, dự trữ, lưu thông lương thực, nông sản, thực phẩm;

- Xuất nhập khẩu lương thực, nông sản và cung ứng các loại vật tư thiết bị chuyên dùng cho sản xuất, kinh doanh của ngành lương thực, thực phẩm;

- Xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản, vật tư nông nghiệp, phân bón và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu khác;

- Nhập khẩu ngô, lúa mỳ, bột mỳ, đậu, đỗ và các mặt hàng tiêu dùng Việt Nam chưa có khả năng sản xuất đủ;

- Nuôi trồng, chế biến, xuất nhập khẩu thủy sản và các hoạt động dịch vụ liên quan;

- Sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu các loại nguyên liệu, thành phẩm thức ăn nuôi gia súc, gia cầm;

- Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa;

- Kinh doanh, khai thác muối và chế biến các sản phẩm về muối;

- Xuất khẩu lao động;

- Các ngành, nghề khác theo Giấy đăng ký kinh doanh và quy định của pháp luật.

4. Vốn điều lệ của Tổng công ty:

Vốn điều lệ của Tổng công ty là vốn chủ sở hữu của Tổng công ty tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2008 sau khi đã được kiểm toán. Việc điều chỉnh, bổ sung vốn điều lệ bằng nguồn lợi nhuận sau thuế hàng năm và các nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện theo quy định của pháp luật.

5. Các công ty con, bao gồm:

- Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội;

- Công ty cổ phần Lương thực Đông Bắc;

- Công ty cổ phần Lương thực Hà Nam;

- Công ty cổ phần Lương thực Nam Định;

- Công ty cổ phần Lương thực Ninh Bình;

- Công ty cổ phần Lương thực Hà Bắc;

- Công ty cổ phần Lương thực Thanh Nghệ Tĩnh;

- Công ty cổ phần Lương thực Thanh Hóa;

- Công ty cổ phần Lương thực Hà Tĩnh;

- Công ty cổ phần Lương thực Thái Nguyên;

- Công ty cổ phần Lương thực Tuyên Quang;

- Công ty cổ phần Lương thực Hà Giang;

- Công ty cổ phần Vinafood 1 Sơn La;

- Công ty cổ phần Vinafood 1 Điện Biên;

- Công ty cổ phần Lương thực Hà Sơn Bình;

- Công ty cổ phần Lương thực và thương mại Phú Thọ;

- Công ty cổ phần Lương thực và thương mại Vĩnh Phúc;

- Công ty cổ phần Lương thực Yên Bái;

- Công ty cổ phần Lương thực Lào Cai;

- Công ty cổ phần Vinafood 1 Thái Bình;

- Công ty cổ phần Vinafood 1 Hải Dương;

- Công ty cổ phần Lương thực Hưng Yên;

- Công ty cổ phần Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà;

- Công ty cổ phần Lương thực Bình Trị Thiên;

- Công ty cổ phần Lương thực Cao Lạng;

- Công ty cổ phần Kinh doanh bao bì lương thực;

- Công ty cổ phần Phân phối – Bán lẻ VNF 1.

6. Các công ty liên kết (Công ty mẹ giữ dưới 50% vốn điều lệ), bao gồm:

- Công ty cổ phần chế biến Kinh doanh Lương thực – Thực phẩm Hà Nội;

- Công ty cổ phần Lương thực Hồng Hà;

- Công ty cổ phần Lương thực Đông Anh;

- Công ty liên doanh Sản xuất bột mỳ VIMAFLOUR;

- Công ty liên doanh Sản xuất, chế biến và xuất khẩu gạo – V.I.P Ltd.

7. Mối quan hệ giữa Công ty mẹ với chủ sở hữu nhà nước và với các công ty con, công ty liên kết được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Bắc là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc của Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Bắc.

2. Hội đồng quản trị Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Bắc:

- Xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

- Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ sau khi thống nhất với Bộ Tài chính.

3. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan liên quan chỉ đạo và theo dõi việc thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Bắc và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, TKBT;
- Lưu Văn thư, ĐMDN (5b).

THỦ TƯỚNG

(Đã ký)


Nguyễn Tấn Dũng

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: QD1544TTG.DOC (49152 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.