Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 135/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Thuận : Về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Thuận - Phần Khảo sát xây dựng


ỦY BAN NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN

___________

 

Số: 135/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________

 

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 28 tháng 5 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Thuận - Phần Khảo sát xây dựng

_________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình;

Căn cứ công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng kèm theo văn bản số 1779/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 607/SXD-QLXD ngày 21 tháng 5 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tập Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Thuận - Phần Khảo sát xây dựng.

Tập đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Thuận - Phần Khảo sát xây dựng là cơ sở để các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến quản lý đầu tư xây dựng công trình sử dụng vào việc lập, xác định giá dự toán công trình, phục vụ cho công tác lập kế hoạch, quản lý vốn đầu tư xây dựng và xác định giá gói thầu của các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước thực hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh:

2.1 Tổ chức triển khai, phổ biến và hướng dẫn thực hiện tập đơn giá được công bố ban hành kèm theo Quyết định này và các văn bản pháp luật khác có liên quan;

2.2 Tổng hợp những vấn đề còn vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thực hiện kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2008. Quyết định này thay thế Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành tập đơn giá xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng tỉnh Ninh Thuận và công văn số 769/UBND-KT ngày 10 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc các Sở có quản lý xây dựng chuyên ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan, căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Đỗ Hữu Nghị

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: QD135UB.DOC (39936 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.