Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Phú Yên : Về mức phụ cấp cho cán bộ, công chức tham gia Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH PHÚ YÊN

  __________

Số: 02/2012/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

Tuy Hòa, ngày 05 tháng 01 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

Về mức phụ cấp cho cán bộ, công chức tham gia Ban chỉ đạo

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp

  _________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011 của liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Công văn số 1227/TTg-KTN ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Và Kết luận số 01-KL/BCSĐ ngày 03/01/2012 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Phú Yên;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại tờ trình số 2509/TTr-STC ngày 09/12/2011 và báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp số 1062/BC-STP ngày 24/11/2011,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Quy định mức phụ cấp cho cán bộ, công chức tham gia Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 ở các cấp tỉnh Phú Yên, cụ thể như sau:

1. Mức phụ cấp:

a) Đối với Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh:

- Trưởng ban, các Phó Ban chỉ đạo: 400.000 đồng/người/tháng.

- Thành viên Ban chỉ đạo: 300.000 đồng/người/tháng.

b) Đối với Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh:

- Chánh, Phó Văn phòng điều phối: 300.000 đồng/người/tháng.

- Các thành viên (kiêm nhiệm, chuyên trách) Văn phòng điều phối: 200.000 đồng/người/tháng.

c) Đối với Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp huyện:

- Trưởng Ban, các Phó Ban chỉ đạo: 300.000 đồng/người/tháng.

- Thành viên Ban chỉ đạo: 150.000 đồng/người/tháng.

- Phụ cấp tổ giúp việc Ban chỉ đạo cấp huyện: 100.000 đồng/người/tháng.

d) Đối với Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp xã:

- Trưởng Ban, các Phó Ban chỉ đạo: 150.000 đồng/người/tháng.

2. Thời gian được hưởng phụ cấp từ ngày 01/01/2012. Đối với người kiêm nhiệm nhiều chức danh nêu ở Khoản 1 Điều này, thì chỉ được hưởng 01 mức phụ cấp cao nhất.

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn vốn ngân sách tự cân đối của địa phương.

a) Đối với cấp tỉnh: Sẽ bố trí vào dự toán ngân sách hàng năm của Chi cục Phát triển nông thôn (Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh) – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Đối với cấp huyện, cấp xã: Thành viên ở cấp nào thì cấp ngân sách đó chi trả phụ cấp theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Giao Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc nhà nước phối hợp cơ quan liên quan có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra trong việc thực hiện theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Nội vụ; Giám đốc Kho bạc nhà nước; Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- VP UBND tỉnh: Các Phó Chánh VP, TP KT;

- Sở Tư pháp;

- Lưu:VT, Ha.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Phạm Đình Cự

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: 02-12.doc (77312 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.