Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Phú Yên : V/v Quy định thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu để mua sắm tài sản theo phân cấp tại Quyết định số 232/2010/QĐ-UBND ngày 11/02/2010 của UBND Tỉnh về việc phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính, tổ chức và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước trên địa bàn Tỉnh


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH PHÚ YÊN

  __________

Số: 27/2012/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

Phú Yên, ngày 24 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Quy định thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ

mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu để mua sắm tài sản theo phân cấp tại

Quyết định số 232/2010/QĐ-UBND ngày 11/02/2010 của UBND Tỉnh về việc

phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành

chính, tổ chức và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước trên địa bàn Tỉnh

___________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư 68/2008/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính “V/v Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân”;

Căn cứ Quyết định số 232/2010/QĐ-UBND ngày 11/02/2010 của UBND Tỉnh “V/v Quy định phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính, tổ chức và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính (tại Tờ trình số 1930/STC-CSVG ngày 21/9/2012) và Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp (tại báo cáo số 788/BC-STP ngày 05/9/2012),

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Quy định thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu để mua sắm tài sản theo phân cấp tại Quyết định số 232/2010/QĐ-UBND ngày 11/02/2010 của UBND Tỉnh về việc phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính, tổ chức và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước trên địa bàn Tỉnh.

1. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu:

a) Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu thầu đối với các gói thầu mua sắm tài sản theo quy định tại khoản 1, Điều 3 Quy định về phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính, tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước trên địa bàn Tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 232/2010/QĐ-UBND ngày 11/02/2010 của UBND Tỉnh.

Giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì thẩm định kế hoạch đấu thầu đối với các gói thầu mua sắm tài sản thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND Tỉnh.

b) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, Điều 3 Quy định về phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước trên địa bàn Tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định 232/2010/QĐ-UBND ngày 11/02/2010 của UBND Tỉnh và khoản 3, 4 Điều 5 Thông tư số 68/2010/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính, quyết định:

- Chỉ định cơ quan, tổ chức, bộ phận làm nhiệm vụ thẩm định kế hoạch đấu thầu.

- Phê duyệt kế hoạch đấu thầu thuộc thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản của mình theo quy định, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về quyết định của mình.

2. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu:

a) Đối với các gói thầu mua sắm tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND Tỉnh, ủy quyền cho Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện, thị xã, thành phố, quyết định:

- Chỉ định cơ quan, tổ chức, bộ phận làm nhiệm vụ thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu mua sắm tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND Tỉnh.

- Phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu mua sắm tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND Tỉnh và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Tỉnh và pháp luật về quyết định của mình.

b) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5 Điều 3 Quy định về phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 232/2010/QĐ-UBND ngày 11/2/2010 của UBND Tỉnh và khoản 3, 4 Điều 5 Thông tư số 68/2010/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính, quyết định:

- Chỉ định cơ quan, tổ chức, bộ phận làm nhiệm vụ thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu mua sắm tài sản thuộc thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản của mình theo quy định.

- Phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu mua sắm tài sản thuộc thuộc thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản của mình theo quy định và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về quyết định của mình.

3. Các nội dung khác:

Các nội dung liên quan đến việc đấu thầu mua sắm tài sản, nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của địa phương không được quy định tại Quyết định này thì thực hiện theo Thông tư số 68/2010/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 2. Bãi bỏ Quyết định số 470/2008/QĐ-UBND ngày 19/3/2008 của UBND Tỉnh “V/v Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và ủy quyền phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu mua sắm tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND Tỉnh”.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND Tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

  Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- TT. Tỉnh ủy (b/c);

- TT. HĐND Tỉnh (b/c);

- CT và các PCT UBND Tỉnh;

- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;

- Mặt trận và cá đoàn thể Tỉnh;

- Công báo Tỉnh;

- Lưu:VT, TH, Kh, Khg12.11.3

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phạm Đình Cự

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: 27-12.doc (40448 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.