Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản
(01/10/2016 04:17:00)
Bộ Tài chính đang soạn thảo dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản. Cổng TTĐT Chính phủ xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến.
 [Xem toàn văn]
Họ và tên*
Địa chỉ*
Điện thoại
Fax
Email*
Tiêu đề*
Nội dung*
File đính kèm
(*.doc,*.docx,*.xls,*.xlsx,*.ppt,*.pptx,*.rtf,*.txt,*.zip,*.pdf,*.rar,*.tar)
 
Mã an toàn*
Dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến đóng góp!
Các ý kiến đóng góp
Tiêu đề:Góp ý dự thảo: Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản
Người gửi: Thái Thị Quỳnh Trang
Email: thaiquynhtrang87@...

Quỹ Bảo vệ môi trường Nghệ An có một số ý kiến đóng góp đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường như sau:

 I. Ý kiến tổng quát: Đồng ý kết cấu của bản dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản

II. Ý kiến cụ thể về một số nội dung:

- Tại Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Bên ký quỹ: Tổ chức, cá nhân thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản tại các Quỹ Bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật và Thông tư này.

Đề nghị điều chỉnh là:

“1. Bên ký quỹ: Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại các Quỹ Bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.”

2. Bên nhận ký quỹ: Quỹ Bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật và Thông tư này.

Đề nghị điều chỉnh là:

“2. Bên nhận ký quỹ: Quỹ Bảo vệ môi trường”

3. Tiền ký quỹ: Là khoản tiền ký quỹ cải tạo và phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật và Thông tư này.

Đề nghị điều chỉnh là:

“3. Tiền ký quỹ: Là khoản tiền gửi vào Quỹ Bảo vệ môi trường để đảm bảo trách nhiệm cải tạo và phục hồi môi trường của bên ký quỹ.”

4. Phương án hoặc phương án bổ sung: Phương án cải tạo, phục hồi môi trường hoặc phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung theo quy định của pháp luật.

Đề nghị bỏ mục 4 này vì đã quy tại định Nghị định số 19/2015/NĐ-CP.

- Tại Điều 4. Đồng tiền ký quỹ, mức ký quỹ, phương thức ký quỹ, thời điểm ký quỹ, hồ sơ, trình tự thủ tục ký quỹ và hoàn trả tiền ký quỹ

Đồng tiền ký quỹ, mức ký quỹ, phương thức ký quỹ, thời điểm ký quỹ, hồ sơ, trình tự thủ tục và hoàn trả tiền ký quỹ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Đề nghị điểu chỉnh là:

“Đồng tiền ký quỹ, mức ký quỹ, phương thức ký quỹ, thời điểm ký quỹ, hồ sơ, trình tự thủ tục ký quỹ và hoàn trả tiền ký quỹ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.”

- Tại Điều 6. Quản lý tiền ký quỹ

Khoản 2: Tiền ký quỹ được bên nhận ký quỹ gửi tại các ngân hàng thương mại chất lượng hoạt động tốt theo phân loại của Ngân hàng Nhà nước nhằm mục đích quản lý an toàn, hiệu quả tiền ký quỹ, bảo toàn vốn gốc, bù đắp chi phí trả lãi cho bên ký quỹ và chi phí quản lý đối với hoạt động nhận ký quỹ.

Đề nghị điều chỉnh là:

Tiền ký quỹ được bên nhận ký quỹ gửi tại các ngân hàng thương mại nhưng phải bảo toàn vốn gốc, bù đắp chi phí trả lãi cho bên ký quỹ và chi phí quản lý đối với hoạt động nhận ký quỹ”.

Khoản 3: Lãi suất và kỳ hạn gửi tiền tại ngân hàng do bên nhận ký quỹ thỏa thuận với ngân hàng thương mại nhưng phải đảm bảo nguyên tắc hoàn trả tiền gốc và lãi ký quỹ cho bên ký quỹ theo đúng thời hạn quy định.

Đề nghị điều chỉnh là:

“Lãi suất và kỳ hạn gửi tiền tại ngân hàng do bên nhận ký quỹ thỏa thuận với ngân hàng thương mại”.

Điểm a  Khoản 4: Mức lãi suất ký quỹ được điều chỉnh theo từng lần ký quỹ theo lãi suất cho vay của bên nhận ký quỹ tại thời điểm nhận ký quỹ và không thay đổi trong suốt quá trình ký quỹ.

Đề nghị điều chỉnh là:

“a) Mức lãi suất ký quỹ được điều chỉnh theo lãi suất cho vay hàng năm của bên nhận ký quỹ và được tính từ thời điểm ký quỹ.”

Lý do:

Khoản 4, Điều 8 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2016 của Chính phủ quy định: “Tiền ký quỹ được hưởng lãi suất bằng lãi suất cho vay của Quỹ Bảo vệ môi trường nơi ký quỹ và được tính từ thời điểm ký quỹ”.

Đối với lãi suất cho vay của Quỹ Bảo vệ môi trường địa phương là mức lãi suất ưu đãi và do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định; mức lãi suất cho vay cụ thể trong từng thời kỳ và từng nhóm đối tượng để phù hợp với điều kiện địa phương trong từng giai đoạn phát triển. Đồng thời lãi suất huy động và lãi cho vay của các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh theo cơ chế thị trường. Do vậy đề nghị không quy định “Mức lãi suất ký quỹ không thay đổi trong suốt quá trình ký quỹ”.

Khoản 5: Bên nhận ký quỹ có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đề nghị điều chỉnh là: “Hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường được miễn các loại thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước.”

Lý do: Quỹ Bảo vệ môi trường là đơn vị hoạt động không vì lợi nhuận.

- Tại Điều 7. Sử dụng tiền ký quỹ

Tại Khoản 3. Hoàn trả tiền ký quỹ

Đề nghị bỏ khoản này vì việc hoàn trả tiền ký quỹ đã được nêu tại Điều 4 Thông tư này.

- Tại Điều 8. Trách nhiệm của bên nhận ký quỹ:

1. Thông báo cho Bộ Tài nguyên và Môi trường trong trường hợp bên ký quỹ không nộp bổ sung đầy đủ tiền ký quỹ từng lần theo quy định.

Đề nghị điều chỉnh là:

“1. Thông báo cho cơ quan phê duyệt phương án cải tạo phục hồi môi trường trong trường hợp bên ký quỹ không nộp đầy đủ tiền ký quỹ theo quy định”.

Lý do: Trường hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt phương án cải tạo phục hồi môi trường thì thông báo cho Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp UBND tỉnh phê duyệt thì thông báo cho UBND tỉnh.

2. Thực hiện báo cáo tình hình quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của các tổ chức, cá nhân định kỳ hàng quý, năm theo Phụ lục kèm theo Thông tư này và theo yêu cầu của Bộ Tài chính.

Đề nghị điều chỉnh là:

“2. Hằng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính về tình hình quản lý, sử dụng tiền ký quỹ”

Lý do: Chế độ báo cáo đã được quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 10 của Nghị định 19/2015/NĐ-CP.

Khoản 3. Đề nghị bỏ điểm a “Báo cáo quý được gửi chậm nhất vào ngày 25 của tháng đầu Quý sau”.

Lý do: Báo cáo hàng năm theo quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP. Đề nghị không áp dụng báo cáo hàng quý.

- Tại Điều 11. Điều khoản chuyển tiếp

1. Từ ngày nhận ký quỹ đến ngày 31 tháng 3 năm 2015: bên ký quỹ được hưởng lãi suất bằng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn đối với số dư tiền ký quỹ theo quy định tại Quyết định số 71/2008/QĐ-TTg ngày 29/5/2008 và Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.

Đề nghị điều chỉnh là:

“1. Số tiền ký quỹ từ ngày 31 tháng 3 năm 2015 trở về trước: Bên ký quỹ được hưởng lãi suất bằng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn đối với số dư tiền ký quỹ theo quy định tại Quyết định số 71/2008/QĐ-TTg ngày 29/5/2008 và Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.”

2. Từ ngày 01 tháng 4 năm 2015: bên ký quỹ được hưởng lãi suất bằng lãi suất cho vay đối với số dư tiền ký quỹ của bên nhận ký quỹ tại các ngân hàng thương mại theo quy định tại Thông tư này.

Đề nghị điều chỉnh là:

“2. Số tiền ký quỹ từ ngày 01 tháng 4 năm 2015: Bên ký quỹ được hưởng lãi suất bằng mức lãi suất cho vay của bên nhận ký quỹ đối với với số dư tiền ký quỹ của bên ký quỹ.” theo quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường”.

Các nội dung khác nhất trí với nội dung bản dự thảo.

Trên đây là ý kiến đóng góp của Quỹ Bảo vệ môi trường Nghệ An đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản. Kính đề nghị Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính - Bộ Tài chính quan tâm, xem xét tổng hợp, sớm ban hành Thông tư để các đơn vị liên quan có căn cứ tổ chức thực hiện ./.

Về đầu trang        
Cổng TTĐT Chính phủ Báo điện tử Chính phủ       Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tinLiên hệEnglish中文     
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Quyền Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.