Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Hiện nay, Chính phủ đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Cổng TTĐT Chính phủ xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước.
Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để tham gia góp ý.
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Dự thảo Nghị định quy định về khung giá đất Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định địa bàn hoạt động hải quan; quan hệ phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 81/2010/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định ban hành Quy chế bảo vệ công trình cảng biển và luồng hàng hải Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định về quản lý chất thải và phế liệu Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định một số điều về chế độ lao động của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định đối tượng, tiêu chuẩn, hồ sơ, quy trình xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định một số nội dung về quy hoạch và tạo nguồn cán bộ, công chức nữ trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh quản lý của công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định phê duyệt Chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Luật văn bản quy phạm pháp luật Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định niên hạn sử dụng của phương tiện thủy nội địa và niên hạn sử dụng của phương tiện nhập khẩu đối với phương tiện thủy nội địa Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án thuỷ lợi, thuỷ điện Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định về chính sách ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư các dự án thuỷ lợi, thuỷ điện Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng thời kỳ đổi mới Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” thuộc lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định về lao động hàng hải Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định về thí điểm chuyển một số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thành công ty cổ phần khi cổ phần hóa tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Cạnh tranh Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Luật Thú y Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi) Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Danh sách đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động năm 2014 (Thời kỳ đổi mới) Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Chuyển đến trang
Về đầu trang        
Cổng TTĐT Chính phủ Báo điện tử Chính phủ       Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tinLiên hệEnglish中文     
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.