Chủ tịch UBND tỉnh
Phạm Thị Thanh Trà
  Giới thiệu chung
  Tổ chức bộ máy
Văn bản quy phạm pháp luật
UỶ BAN NHÂN DÂN

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI

_______

 Số: 37/2010/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________

Yên Bái, ngày  24 tháng 12  năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

 Ban hành quy định về phân loại đường phố, vị trí 

và giá các loại đất tại tỉnh Yên Bái  năm 2011

______________
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường- Bộ Tài chính Hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về phân loại đường phố, vị trí và giá các loại đất tại tỉnh Yên Bái năm 2011;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 523/TTr-STNMT ngày 26 tháng 11 năm 2010 về việc ban hành Quy định về phân loại đường phố, vị trí và giá các loại đất tại tỉnh Yên Bái năm 2011,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phân loại đường phố, vị trí và giá các loại đất tại tỉnh Yên Bái năm 2011.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 và thay thế các Quyết định sau đây:

- Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định về phân loại đường phố, vị trí và giá các loại đất tại tỉnh Yên Bái năm 2010;

- Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt bổ sung, điều chỉnh một số nội dung của Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định về phân loại đường phố, vị trí và giá các loại đất tại tỉnh Yên Bái năm 2010;

- Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2010 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt  giá đất ở để tính bồi thường, hỗ trợ và Phương án bố trí tái định cư cho các chủ sử dụng bị thu hồi đất thuộc công trình điều chỉnh, mở rộng đường Trung tâm Km 5 Trung tâm thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái;

- Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung giá đất tuyến đường mới mở tại thị trấn Cổ Phúc huyện Trấn Yên.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:     

- Chính phủ;                           

- Bộ Tài chính;                                    

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;          

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;      

- TT Tỉnh uỷ;                          

- TT HĐND tỉnh;

- TT UBND tỉnh;

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;

- Toà án nhân dân tỉnh;                         

- HĐND và UBND các huyện, thành phố, thị xã;        

- Báo Yên Bái;

- Đài PTTH tỉnh;

- Trung tâm công báo của tỉnh;

- Lưu: VT, TNMT, XD, NLN,  TC, NC.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

 

ã ký)

 

Hoàng Thương Lượng

Số văn bản 37
Ký hiệu 2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/12/2010
Người ký Hoàng Thương Lượng
Trích yếu Ban hành quy định về phân loại đường phố, vị trí và giá các loại đất tại tỉnh Yên Bái năm 2011
Cơ quan ban hành
UBND Tỉnh Yên Bái
Phân loại Quyết định
  Tệp đính kèm
QD37UB1.DOC (124416 Byte)
QD37UB2.XLS (3144192 Byte)
  Các văn bản khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Vị trí địa lý:
Diện tích: 6899.5 km2
Dân số: 740700 người
Về đầu trang        
Cổng TTĐT Chính phủ Báo điện tử Chính phủ       Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tinLiên hệ English中文     
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.