Chủ tịch UBND tỉnh
Phạm Duy Cường
  Giới thiệu chung
  Tổ chức bộ máy
Văn bản quy phạm pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

________

Số: 28/2011/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________

Yên Bái, ngày 22 tháng 8 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND

ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về sửa đổi,

bổ sung một số điều của Quy định về chính sách, trình tự, thủ tục thực hiện bồi

thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích

quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế trên

địa bàn tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND

ngày 21 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

___________________

 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản qui phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thư­ờng, hỗ trợ và tái định cư­ khi nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà n­ước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ qui định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư­ khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ qui định bổ sung về qui hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư­ số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi tr­ường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi tr­ường tại Tờ trình số 307/TTr-STNMT ngày 26 tháng 7 năm 2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách, trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách, trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái (sau đây gọi tắt là Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND) như sau:

1. Sửa đổi khoản 8 Điều 1 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND về bổ sung điểm g khoản 1 Điều 33 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND như sau:

"g) Đối với những dự án đầu tư đã được phê duyệt mà chưa có nội dung về phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì chủ đầu tư dự án phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi có đất thu hồi để lập bổ sung phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và trình thẩm định, phê duyệt theo qui định sau:

- Trường hợp dự án đầu tư đã được phê duyệt trước ngày 01 tháng 10 năm 2009 (ngày Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ có hiệu lực thi hành) thì gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt đối với dự án đầu tư do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; gửi phòng Tài nguyên và Môi trường để chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, phê duyệt đối với dự án đầu tư do các cơ quan, đơn vị khác phê duyệt theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái;

- Trường hợp dự án đầu tư được phê duyệt từ ngày 01 tháng 10 năm 2009 trở về sau thì phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gửi đến cơ quan thẩm định dự án đầu tư theo phân cấp hiện hành để chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư xem xét, phê duyệt;

- Sau khi phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư mới tiến hành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết;

- Trường hợp dự án đầu tư không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc không phải cấp Giấy chứng nhận đầu tư thì Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi có đất có trách nhiệm xem xét, chấp thuận phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do nhà đầu tư lập".

2. Sửa đổi khoản 5 Điều 2 của Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND như sau:

"5. Công tác giải phóng mặt bằng Tiểu dự án giải phóng mặt bằng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua tỉnh Yên Bái

a) Về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tiếp tục thực hiện theo các văn bản sau:

- Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Qui định về thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Bộ đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản, cây trồng, hoa màu, cho người bị thu hồi đất để xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai trên địa bàn tỉnh Yên Bái (sau đây gọi tắt là Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND);

- Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Qui định ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND;

- Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc hỗ trợ cho người bị thu hồi đất phục vụ xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua tỉnh Yên Bái theo chính sách hỗ trợ của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB);

- Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung Qui định ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND;

b) Qui định về thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Thực hiện theo qui định tại khoản 9 Điều 1 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2011 của UBND tỉnh Yên Bái ".

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

2. Bãi bỏ các qui định về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại khoản 4, khoản 5 Điều 38 và điểm a khoản 1 Điều 42 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND. Các qui định khác của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành trước đây, nay trái với qui định trong Quyết định này đều bãi bỏ.

3. Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc Tiểu dự án giải phóng mặt bằng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua tỉnh Yên Bái đã được Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thẩm định và phê duyệt trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành vẫn thực hiện theo phương án đã được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; người bị thu hồi đất và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản thuộc Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Trưởng Đoàn đại biểu QH tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- HĐND các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh;
- Báo Yên Bái;
- Phòng CNTT - Công báo;
- Lư­u: VT, TNMT, GT, XD, NLN.

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phạm Duy Cường

Số văn bản 28
Ký hiệu 2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/08/2011
Người ký Phạm Duy Cường
Trích yếu Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách, trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
Cơ quan ban hành
UBND Tỉnh Yên Bái
Phân loại Quyết định
  Tệp đính kèm
28-11.doc (47104 Byte)
  Các văn bản khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Vị trí địa lý:
Diện tích: 6899.5 km2
Dân số: 740700 người
Về đầu trang        
Cổng TTĐT Chính phủ Báo điện tử Chính phủ       Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tinLiên hệ English中文     
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.