Chủ tịch UBND tỉnh
Nguyễn Văn Đọc
  Giới thiệu chung
  Tổ chức bộ máy
Văn bản quy phạm pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

________

Số: 2902/2011/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________

Quảng Ninh, ngày 13 tháng 9 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm

công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

_______________

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp; Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28/12/2009 của Bộ Công Thương quy định thực hiện một số nội dung của Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1757/TTr-STC ngày 23/8/2011 về việc phê duyệt Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Báo cáo thẩm định số 92/BC-STP ngày 15/8/2011 của Sở Tư pháp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Giám đốc Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện Quy chế kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các sở, ngành trong tỉnh có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:      

- Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp;

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Như Điều 3 (thực hiện);

- Đài PTTH, Báo Quảng Ninh;

- V0, V4, XD1, CN, QH1-3, MT, VX3, TM2-3, NC, QLĐĐ1-2, TH1, GT1;

- TT Thông tin;

- Lưu: VT, XD1.

                XD50-QĐ63

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đỗ Thông

Số văn bản 2902
Ký hiệu 2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/09/2011
Người ký Đỗ Thông
Trích yếu Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan ban hành
UBND Tỉnh Quảng Ninh
Phân loại Quyết định
  Tệp đính kèm
2902-11.doc (89600 Byte)
  Các văn bản khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Vị trí địa lý:
Diện tích: 6099.0 km2
Dân số: 1091300 người
Về đầu trang        
Cổng TTĐT Chính phủ Báo điện tử Chính phủ       Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tinLiên hệ English中文     
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.