Chủ tịch UBND tỉnh
Đinh Văn Điến
  Giới thiệu chung
  Tổ chức bộ máy
các sở, ban, ngành
Sở Nội vụ
Sở Tư pháp
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Tài chính
Sở Công Thương
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Giao thông vận tải
Sở Xây dựng
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Y tế
Thanh tra tỉnh
Văn phòng UBND
Ban quản lý các khu công nghiệp
Văn bản quy phạm pháp luật
UỶ BAN NHÂN DÂN

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH NGHỆ AN

_____________

Số: 121/2007/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

Vinh, ngày 18 háng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Quy định việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An

______________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005; Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Pháp lệnh số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 về phí và lệ phí; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí, Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 13/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 57/2002/NĐ-CP; Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí, Thông tư số 45/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư sô 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002;

Căn cứ Nghị quyết số 200/2007/NQ-HĐND ngày 18/9/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV kỳ họp thứ 10 về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Xét đề nghị của liên sở: Tài chính và Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2819/TC-TNMT ngày 18 tháng 10 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, UBND tỉnh Nghệ như sau:

1. Đối tượng nộp phí :

Các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) có văn bản đề nghị cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền thẩm định hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Mức thu phí:

a) Mức thu phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường lần đầu:

- Dự án có tổng vốn đầu tư dưới 05 tỷ đồng: 3.000.000,0đồng/lần

- Dự án có tổng vốn đầu tư từ 05 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng: 4.000.000,0đồng/lần

- Dự án có tổng vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở lên: 5.000.000,0đồng/lần;

- Dự án đầu tư thu phí không theo tổng vốn đầu tư là những dự án có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến lưu vực sông và sức khoẻ nhân dân xung quanh gồm: Giấy, bột giấy; chế biến thuỷ sản, hải sản, nông sản; sản xuất hoá chất, dược phẩm; sản xuất bia, rượu, cồn, nước giải khát; thuộc da; dệt có nhuộm; bệnh viện; khu công nghiệp: 5.000.000đồng/lần.

b) Mức thu phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung tính bằng 50% số phí thẩm định lần đầu.

Điều 2. Tổ chức thu phí:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thu phí thẩm định hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt của UBND tỉnh; thực hiện quản lý và thanh quyết toán phí thu được theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Đơn vị thu phí phải sử dụng biên lai thu phí Cục Thuế Nghệ An phát hành theo quy định.

Điều 3. Quản lý và sử dụng phí:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường được để lại 90% số phí thu được để chi phục vụ cho công tác thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường và công tác thu phí; số còn lại (10%) nộp vào ngân sách.

2. Cục Thuế Nghệ An có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc đơn vị thu phí thực hiện và quyết toán tiền phí thu được theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi tường, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh;các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Văn Hành

Số văn bản 121
Ký hiệu 2007/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/10/2007
Người ký Nguyễn Văn Hành
Trích yếu Quy định việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Cơ quan ban hành
UBND Tỉnh Nghệ An
Phân loại Quyết định
  Tệp đính kèm
QD121UB.DOC (42496 Byte)
  Các văn bản khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Vị trí địa lý:
Diện tích: 1392.4 km2
Dân số: 922600 người
đơn vị hành chính trực thuộc
Thành phố Ninh Bình
Thị xã Tam Điệp
Huyện Gia Viễn
Huyện Hoa Lư
Huyện Kim Sơn
Huyện Nho Quan
Huyện Yên Khánh
Huyện Yên Mô
Về đầu trang        
Cổng TTĐT Chính phủ Báo điện tử Chính phủ       Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tinLiên hệ English中文     
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.