Chủ tịch UBND tỉnh
Đỗ Hữu Lâm
  Giới thiệu chung
  Tổ chức bộ máy
Văn bản quy phạm pháp luật

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LONG AN

  __________

Số: 01/2012/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

Long An, ngày    04  tháng  01   năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, soạn thảo, thẩm định,

ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Long An

  __________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1253/TTr-STP ngày    21/12/2011,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Long An.

Điều 2. Giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố Tân An tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Tân An và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 17/4/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Tư pháp;

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;

- CT, các PCT. UBND tỉnh;

- Phòng NC-TCD(NC);

- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Đỗ Hữu Lâm

Số văn bản 01
Ký hiệu 2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/01/2012
Người ký Đỗ Hữu Lâm
Trích yếu Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Long An
Cơ quan ban hành
UBND Tỉnh Long An
Phân loại Quyết định
  Tệp đính kèm
01-12.doc (187904 Byte)
  Các văn bản khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Vị trí địa lý:
Diện tích: 4493.8 km2
Dân số: 1423100 người
Về đầu trang        
Cổng TTĐT Chính phủ Báo điện tử Chính phủ       Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tinLiên hệ English中文     
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.