Chủ tịch UBND tỉnh
Đỗ Hữu Lâm
  Giới thiệu chung
  Tổ chức bộ máy
Văn bản quy phạm pháp luật

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LONG AN

 

  __________

Số: 15/2011/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

Long An, ngày  13   tháng  6  năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy định về tổ chức

Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Long An

______________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số  417/TTr-STTTT ngày 01/6/2011,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định về tổ chức Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Long An.

Điều 2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối họp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Tân An và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Cục KTVBQPPL-Bộ Tư pháp;

- Vụ Pháp chế-Bộ TTTT;

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;

- CT, các PCT.UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Trung tâm Tin học (VP.UBND tỉnh);

- Phòng Nghiên cứu (TH, KT, VX, NC-TCD);

- Lưu: VT, Nh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Dương Quốc Xuân

Số văn bản 15
Ký hiệu 2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/06/2011
Người ký Dương Quốc Xuân
Trích yếu Về việc ban hành quy định về tổ chức Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Long An
Cơ quan ban hành
UBND Tỉnh Long An
Phân loại Quyết định
  Tệp đính kèm
15-11.doc (98304 Byte)
  Các văn bản khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Vị trí địa lý:
Diện tích: 4493.8 km2
Dân số: 1423100 người
Về đầu trang        
Cổng TTĐT Chính phủ Báo điện tử Chính phủ       Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tinLiên hệ English中文     
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.