Chủ tịch UBND tỉnh
Doãn Văn Hưởng
  Giới thiệu chung
  Tổ chức bộ máy
Văn bản quy phạm pháp luật

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LÀO CAI

  __________

Số: 05/2012/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

Lào Cai, ngày 06 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH
Về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo

chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Lào Cai

________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hội có tính chất đặc thù;

Căn cứ Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội;

Thực hiện Văn bản số 219/HĐND-TT ngày 30/12/2011 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về việc thỏa thuận Tờ trình số 115/TTr-UBND ngày 20/12/2011 của UBND tỉnh Lào Cai về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội đặc thù trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, tại Tờ trình số 19/TTr-SNV ngày 31/01/2012,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Lào Cai, như sau:

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

Chế độ này áp dụng đối với những người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Lào Cai, bao gồm: Ban đại diện Hội người cao tuổi; Hội Cựu thanh niên xung phong; Hội Khuyến học. Những chức danh được hưởng như sau:

a) Cấp tỉnh, chế độ thù lao áp dụng đối với: Chủ tịch (Trưởng ban đối với Hội người cao tuổi); không quá 02 Phó chủ tịch (Phó ban đối với Hội người cao tuổi); 01 ủy viên chuyên trách.

b) Cấp huyện: Chủ tịch (Trưởng ban đối với Hội người cao tuổi) và không quá 02 Phó chủ tịch (Phó ban đối với Hội Người cao tuổi); 01 Ủy viên Thường trực.

c) Cấp xã: Chủ tịch hội.

2. Mức thù lao.

Mức thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù được quy định: ngoài lương hưu, hàng tháng được hưởng mức thù lao hỗ trợ theo quy định của Thủ tướng Chính phủ (không phải đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế), cụ thể như sau:

a) Cấp tỉnh:

- Chủ tịch Hội chuyên trách, hệ số 3,5.

- Phó chủ tịch hội chuyên trách, hệ số 3,0.

- Ủy viên chuyên trách, hệ số 2,5.

b) Thành phố Lào Cai:

- Chủ tịch hội chuyên trách, hệ số 2,5.

- Phó chủ tịch hội chuyên trách, hệ số 2,2.

- Ủy viên chuyên trách, hệ số 1,9.

c) Các huyện:

- Chủ tịch hội chuyên trách, hệ số 2,25.

- Phó chủ tịch hội chuyên trách, hệ số 1,95.

- Ủy viên chuyên trách, hệ số 1,65.

d) Cấp xã:

Chủ tịch hội chuyên trách, hệ số 0,6.

3. Cách tính:

Mức thù lao hàng tháng = (hệ số) x (mức lương tối thiểu chung).

Điều 2. Nguồn kinh phí.

1. Ngân sách tỉnh chi trả thù lao cho lãnh đạo chuyên trách các hội cấp tỉnh.

2. Ngân sách huyện, thành phố chi trả thù lao cho lãnh đạo chuyên trách các hội cấp huyện, thành phố.

3. Ngân sách xã, phường, thị trấn chi trả chế độ thù lao cho lãnh đạo chuyên trách các hội tại xã, phường, thị trấn.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành.

1. Chế độ thù lao tại quyết định được áp dụng kể từ ngày 01/01/2012.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký; bãi bỏ Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND ngày 21/9/2009 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ chuyên trách Ban đại diện Hội người cao tuổi ở tỉnh Lào Cai.

4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong, Hội Khuyến học, Ban đại diện Hội người cao tuổi chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- TT: TU, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Sở Nội vụ (03 bản);
- Sở Tư pháp;
- Báo Lào Cai;
- Công báo Lào Cai;
- Như điều 3 (QĐ);
- Lưu: VT, VX, TM, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Văn Vịnh

Số văn bản 05
Ký hiệu 2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/02/2012
Người ký Nguyễn Văn Vịnh
Trích yếu Về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Cơ quan ban hành
UBND Tỉnh Lào Cai
Phân loại Quyết định
  Tệp đính kèm
05-12.doc (47616 Byte)
  Các văn bản khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Vị trí địa lý:
Diện tích: 6383.9 km2
Dân số: 585800 người
Về đầu trang        
Cổng TTĐT Chính phủ Báo điện tử Chính phủ       Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tinLiên hệ English中文     
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.