Chủ tịch UBND tỉnh
Đinh Quốc Thái
  Giới thiệu chung
  Tổ chức bộ máy
các sở, ban, ngành
Sở Nội vụ
Sở Tư pháp
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Tài chính
Sở Công Thương
Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Giao thông vận tải
Sở Xây dựng
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Y tế
Thanh tra tỉnh
Văn phòng UBND
Sở Ngoại vụ
Ban Dân tộc
Ban Quản lý các khu công nghiệp
Văn bản quy phạm pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

________

Số: 54/2011/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________

Đồng Nai, ngày 01 tháng 9 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Chương trình Bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai

giai đoạn 2011 - 2015

_______________

 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị quyết số 125/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 của HĐND tỉnh Đồng Nai về việc thông qua Đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết 195/2010/NQ-HĐND ngày 19/12/2010 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 125/2008/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 188/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc  phòng - an ninh 5 năm 2011 - 2015;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 526/TTr-TNMT ngày 22 tháng 8 năm 2011 về việc ban hành Chương trình Bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình Bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Giao trách nhiệm Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan triển khai thực hiện; phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi chung việc triển khai Chương trình này, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý những vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc các Sở, ngành, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Cục Kiểm tra Văn bản (Bộ Tư pháp);

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh;

- Lưu: VT, TH, CNN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Phan Thị Mỹ Thanh

Số văn bản 54
Ký hiệu 2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/09/2011
Người ký Phan Thị Mỹ Thanh
Trích yếu Ban hành Chương trình Bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015
Cơ quan ban hành
UBND Tỉnh Đồng Nai
Phân loại Quyết định
  Tệp đính kèm
54pluc1.doc (565248 Byte)
54pluc2.doc (598016 Byte)
54chtrinh.doc (169472 Byte)
54qd.doc (38400 Byte)
  Các văn bản khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Vị trí địa lý:
Diện tích: 5903.9 km2
Dân số: 2214800 người
đơn vị hành chính trực thuộc
Thành phố Biên Hoà
Thị xã Long Khánh
Huyện Cẩm Mỹ
Huyện Long Thành
Huyện Nhơn Trạch
Huyện Thống Nhất
Huyện Trảng Bom
Huyện Tân Phú
Huyện Vĩnh Cửu
Huyện Xuân Lộc
Huyện Định Quán
Về đầu trang        
Cổng TTĐT Chính phủ Báo điện tử Chính phủ       Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tinLiên hệ English中文     
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.