Chủ tịch UBND tỉnh
Nguyễn Văn Trăm
  Giới thiệu chung
  Tổ chức bộ máy
Văn bản quy phạm pháp luật
ỦY BAN NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH PHƯỚC
_____

Số: 06/2010/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________

Đồng Xoài, ngày 09 tháng 02 năm  2010

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao

đối với trang thông tin điện tử của các cơ quan hành chính,

sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước

_________        

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11/6/2002 của Chính phủ về chế độ nhuận bút;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2003/TTLT/BVHTT-BTC ngày 01/7/2003 của liên Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Bộ Tài chính hướng dẫn việc chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút đối với một số loại hình tác phẩm quy định tại Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11/6/2002 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 85/STC-HCSN ngày 21/01/2010,

 

                   QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với trang thông tin điện tử của các cơ quan hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 15/3/2007 của UBND tỉnh về chế độ nhuận bút cho website tỉnh Bình Phước.

Điều 3. Các ông/bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kho bạc nhà nước Bình Phước; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- VPCP, BTC;

- Cục KTVB – Bộ Tư pháp;

- TTTU, TT.HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;

- CT, PCT;

- Như Điều 3;

- Sở Tư pháp;

- LĐVP, TTTH, TTCB, các phòng;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Trương Tấn Thiệu

Số văn bản 06
Ký hiệu 2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/02/2010
Người ký Trương Tấn Thiệu
Trích yếu Ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với trang thông tin điện tử của các cơ quan hành chính,sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Cơ quan ban hành
UBND Tỉnh Bình Phước
Phân loại Quyết định
  Tệp đính kèm
QD6UB1.DOC (38912 Byte)
QD6UB2.DOC (62464 Byte)
  Các văn bản khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Vị trí địa lý:
Diện tích: 6883.4 km2
Dân số: 809500 người
Về đầu trang        
Cổng TTĐT Chính phủ Báo điện tử Chính phủ       Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tinLiên hệ English中文     
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.