Chủ tịch UBND tỉnh
Nguyễn Văn Trăm
  Giới thiệu chung
  Tổ chức bộ máy
Văn bản quy phạm pháp luật
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

________

Số: 15/2011/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________

Đồng Xoài, ngày 25  tháng 02 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định chính sách ưu đãi đối với các trường chuyên biệt

(Trường THPT chuyên công lập và trường phổ thông dân tộc nội trú)

trên địa bàn tỉnh Bình Phước

________________

  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND ngày 14/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách ưu đãi của tỉnh đối với các trường chuyên biệt (trường trung học phổ thông chuyên công lập và trường phổ thông dân tộc nội trú) trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 3775/TTr-SGDĐT ngày 28/12/2010,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chính sách ưu đãi của tỉnh đối với các trường chuyên biệt (trường trung học phổ thông chuyên công lập và trường phổ thông dân tộc nội trú ) trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với nội dung Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh, Hiệu trưởng trường trung học phổ thông chuyên công lập; trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, huyện; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TTTU, TT. HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, PCT;
- Ban TGTU;

- Ban VHXH (HĐND tỉnh)

- Như Điều 3;

- Sở Tư pháp;
- LĐVP; Phòng: VX, KT,

Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT. 35K

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trương Tấn Thiệu

Số văn bản 15
Ký hiệu 2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/02/2011
Người ký Trương Tấn Thiệu
Trích yếu Ban hành Quy định chính sách ưu đãi đối với các trường chuyên biệt (Trường THPT chuyên công lập và trường phổ thông dân tộc nội trú) trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Cơ quan ban hành
UBND Tỉnh Bình Phước
Phân loại Quyết định
  Tệp đính kèm
QD15UB2.DOC (48640 Byte)
QD15UB1.DOC (32768 Byte)
  Các văn bản khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Vị trí địa lý:
Diện tích: 6883.4 km2
Dân số: 809500 người
Về đầu trang        
Cổng TTĐT Chính phủ Báo điện tử Chính phủ       Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tinLiên hệ English中文     
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.