Chủ tịch UBND tỉnh
Lý Thái Hải
  Giới thiệu chung
  Tổ chức bộ máy
các sở, ban, ngành
Sở Nội vụ
Sở Tư pháp
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Tài chính
Sở Công Thương
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Giao thông vận tải
Sở Xây dựng
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Y tế
Thanh tra tỉnh
Văn phòng UBND
Văn bản quy phạm pháp luật

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC KẠN

 

  __________

Số: 1983/2011/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

Bắc Kạn, ngày 24 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng

Quỹ nhuận bút đối với tác phẩm báo chí, phát thanh, truyền hình,

Trang Thông tin điện tử và bản tin do các cơ quan
thuộc tỉnh Bắc Kạn quản lý

____________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số: 61/2002/NĐ-CP ngày 11/6/2002 của Chính phủ về chế độ nhuận bút;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 21/2003/TTLT-BVHTT-BTC ngày 01/7/2003 của liên bộ Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ Tài chính hướng dẫn việc chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút đối với một số loại hình tác phẩm quy định tại Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11/6/2002 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 137/2007/TT-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 15/STT&TT ngày 06 tháng 9 năm 2011,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút đối với tác phẩm báo chí, phát thanh, truyền hình, Trang Thông tin điện tử và bản tin do các cơ quan thuộc tỉnh Bắc Kạn quản lý.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế các văn bản sau:

- Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 04/5/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc quy định mức chi trả nhuận bút đối với các loại báo chí, bản tin do các cơ quan thuộc tỉnh Bắc Kạn quản lý.

- Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 24/6/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc điều chỉnh chế độ chi trả nhuận bút, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút cho tác phẩm báo chí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 04/5/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể; các Ban xây dựng Đảng; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

- TT Tỉnh ủy;

- TT HĐND tỉnh;

- TT UBND tỉnh;

- Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh;

- Trung tâm công báo tỉnh;

- Như điều 3 (t/h);
- LĐVP;
- Lưu VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Triệu Đức Lân

Số văn bản 1983
Ký hiệu 2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/10/2011
Người ký Triệu Đức Lân
Trích yếu Ban hành quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút đối với tác phẩm báo chí, phát thanh, truyền hình, Trang Thông tin điện tử và bản tin do các cơ quan thuộc tỉnh Bắc Kạn quản lý
Cơ quan ban hành
UBND Tỉnh Bắc Kạn
Phân loại Quyết định
  Tệp đính kèm
1983-11.doc (107520 Byte)
  Các văn bản khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Vị trí địa lý:
Diện tích: 4868.4 km2
Dân số: 301500 người
đơn vị hành chính trực thuộc
Thị xã Bắc Kạn
Huyện Ba Bể
Huyện Bạch Thông
Huyện Chợ Mới
Huyện Chợ Đồn
Huyện Na Rì
Huyện Ngân Sơn
Huyện Pác Nặm
Về đầu trang        
Cổng TTĐT Chính phủ Báo điện tử Chính phủ       Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tinLiên hệ English中文     
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.