Chủ tịch UBND tỉnh
Bùi Văn Hải
  Giới thiệu chung
  Tổ chức bộ máy
các sở, ban, ngành
Sở Nội vụ
Sở Tư pháp
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Tài chính
Sở Công Thương
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Giao thông vận tải
Sở Xây dựng
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Y tế
Thanh tra tỉnh
Văn phòng UBND
Ban Quản lý các khu công nghiệp
Văn bản pháp luật
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG _

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
________

Số: 193/2011/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________

Bắc Giang, ngày 31 tháng 5 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm

người đứng đầu Sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và

Chủ tịch UBND huyện, thành phố trong thi hành công vụ

–––––––––––

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 344/SNV-TCBM&BC ngày 28/4/2011,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu Sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thành phố trong thi hành công vụ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 126/2008/QĐ-UBND ngày 03/12/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu Sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thành phố trong thi hành công vụ.

Điều 3. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (SNV 20b);

- VPCP, Bộ Nội vụ (để b/c);

- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh(để b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- UBMTTQ tỉnh, các Đoàn thể nhân dân cấp tỉnh;

- VP. Tỉnh ủy, các Ban thuộc Tỉnh ủy;

- VP. Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- TT Huyện ủy, thành ủy, TT HĐND huyện, TP;

- Văn phòng UBND tỉnh:

   + LĐVP, KTCT, các phòng, TT thuộc VP;

   + Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Bùi Văn Hải

Số văn bản 193
Ký hiệu 2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/05/2011
Người ký Bùi Văn Hải
Trích yếu Ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu Sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thành phố trong thi hành công vụ
Cơ quan ban hành
UBND Tỉnh Bắc Giang
Phân loại Quyết định
  Tệp đính kèm
QD193UB.DOC (89088 Byte)
  Các văn bản khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Vị trí địa lý:
Diện tích: 3827.4 km2
Dân số: 1594300 người
đơn vị hành chính trực thuộc
Thành phố Bắc Giang
Huyện Hiệp Hòa
Huyện Lục Nam
Huyện Lục Ngạn
Huyện Yên Dũng
Huyện Lạng Giang
Huyện Sơn Động
Huyện Tân Yên
Huyện Việt Yên
Huyện Yên Thế
Về đầu trang        
Cổng TTĐT Chính phủ Báo điện tử Chính phủ       Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tinLiên hệ English中文     
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.