Văn bản quy phạm pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1046/VPCP-ĐMDN

V/v cổ phần hóa Trung tâm Truyền hình Cáp Quảng Nam

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

 

- Bộ Tài chính;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (các văn bản: số 4145/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2011 và số 4457/UBND-KTTH ngày 06 tháng 12 năm 2011) và ý kiến của các Bộ: Tài chính (công văn số 17528/BTC-TCDN ngày 23 tháng 12 năm 2011), Thông tin và Truyền thông (công văn số 12/BTTTT-PTTH&TTĐT ngày 04 tháng 01 năm 2012), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 421/BKHĐT-PTDN ngày 30 tháng 01 năm 2012) về việc cổ phần hóa Trung tâm Truyền hình cáp Quảng Nam, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam vận dụng Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần để thí điểm cổ phần hóa Trung tâm Truyền hình cáp Quảng Nam, giai đoạn trước mắt Nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ.

2. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn, theo dõi tình hình thực hiện. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTg, PTTg  Vũ Văn Ninh;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư,

  Thông tin và Truyền thông;

- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;;

- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,

  các Vụ: TH, KTTH, KGVX, ĐP;

- Lưu: VT, ĐMDN (4). 25

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
(Đã ký)

 

Phạm Viết Muôn
Số văn bản 1046
Ký hiệu VPCP-ĐMDN
Ngày ban hành 22/02/2012
Người ký Phạm Viết Muôn
Trích yếu V/v cổ phần hóa Trung tâm Truyền hình Cáp Quảng Nam
Cơ quan ban hành
Văn phòng Chính phủ
Phân loại Công văn
  Tệp đính kèm
1046.doc (32768 Byte)
  Các văn bản khác
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
Vụ Theo dõi khiếu nại, tố cáo và Phòng, chống tham nhũng (gọi tắt Vụ I).
Vụ Nội chính (gọi tắt là Vụ II)
Vụ Theo dõi phối hợp công tác giữa Chính phủ với Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương các đoàn thể nhân dân và Chính quyền địa phương (gọi tắt là Vụ III)
Vụ Tổng hợp
Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ
Vụ Pháp luật
Vụ Quan hệ quốc tế
Vụ Kinh tế ngành
Vụ Kinh tế tổng hợp
Vụ Khoa giáo - Văn xã
Vụ Đổi mới doanh nghiệp
Vụ Thư ký - Biên tập
Vụ Văn thư Hành chính
Vụ Tổ chức cán bộ
Vụ Kế hoạch tài chính
Cục Quản trị
Cục Hành chính - Quản trị II
Trung tâm Tin học
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Về đầu trang        
Cổng TTĐT Chính phủ Báo điện tử Chính phủ       Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tinLiên hệ English中文     
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.