VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

BỘ TÀI CHÍNH

_________

Số: 2841/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2009

 

 QUYẾT ĐỊNH

Đính chính Phụ lục số 2 - Thông tư số 203/2009/TT-BTC

ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng

và trích khấu hao tài sản cố định

__________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

- Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính;

- Căn cứ Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;

-  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Đính chính Phụ lục 2 “Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định” ban hành kèm theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, cụ thể như sau:

 

TT

Nội dung

Đã in

Sửa lại là

1

Tại tiết a điểm 4 mục I

1/1/2009

1/1/2010

2

Tại tiết b điểm 4 mục I

1/1/2014

1/1/2015

Từ năm 2014 trở đi

Từ năm 2015 trở đi

3

Tại điểm 5 mục I

1/1/2009

1/1/2010

4

Tại tiết a điểm 5 mục I (phần giải thích công thức)

ban hành kèm theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC

ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/TT-BTC

5

Tại tiết b điểm 5 mục I (phần ví dụ)

Ví dụ: Doanh nghiệp sử dụng một máy dệt có nguyên giá 600 triệu đồng từ ngày 01/01/2007. Thời gian sử dụng xác định theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC là 10 năm. Thời gian đã sử dụng của máy dệt này tính đến hết ngày 31/12/2008 là 2 năm. Số khấu hao luỹ kế là 120 triệu đồng.

Ví dụ: Doanh nghiệp sử dụng một máy dệt có nguyên giá 600 triệu đồng từ ngày 01/01/2008. Thời gian sử dụng xác định theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC là 10 năm. Thời gian đã sử dụng của máy dệt này tính đến hết ngày 31/12/2009 là 2 năm. Số khấu hao luỹ kế là 120 triệu đồng.

- Doanh nghiệp xác định thời gian sử dụng của máy dệt theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC là 5 năm.

- Doanh nghiệp xác định thời gian sử dụng của máy dệt là 5 năm.

 

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành cùng thời điểm hiệu lực của Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ và các Phó TTCP;

- Văn phòng TW và các ban của Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;

- Toà án Nhân dân tối cao;   

- Kiểm toán Nhà nước;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan

  thuộc Chính phủ;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- UBND, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh,  thành phố trực thuộc TW;

- Website Chính phủ; Công báo;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Hội Kế toán và Kiểm toán VN, Hội Kiểm toán viên hành nghề VN (VACPA)

- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

- Website Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, Cục TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

 

Trần Văn Hiếu

Số văn bản 2841
Ký hiệu QĐ-BTC
Ngày ban hành 16/11/2009
Người ký Trần Văn Hiếu
Trích yếu Đính chính Phụ lục số 2 - Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
Cơ quan ban hành
Bộ Tài chính
Phân loại Quyết định
  Tệp đính kèm
QD2841BTC.DOC (39936 Byte)
  Các văn bản khác
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
Vụ Ngân sách nhà nước
Vụ Đầu tư
Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt (Vụ I)
Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp
Vụ Chính sách thuế
Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính
Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán
Vụ Hợp tác quốc tế
Vụ Pháp chế
Vụ Tổ chức cán bộ
Vụ Thi đua - Khen thưởng
Thanh tra
Văn phòng (có đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh)
Cục Quản lý công sản
Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại
Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm
Cục Quản lý giá
Cục Tin học và Thống kê tài chính
Cục Tài chính doanh nghiệp
Cục Kế hoạch - Tài chính
Tổng cục Thuế
Tổng cục Hải quan
Tổng cục Dự trữ Nhà nước
Kho bạc Nhà nước
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Viện Chiến lược và Chính sách tài chính
Thời báo Tài chính Việt Nam
Tạp chí Tài chính
Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính
Về đầu trang        
Cổng TTĐT Chính phủ Báo điện tử Chính phủ       Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tinLiên hệ English中文     
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.