VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

BỘ NỘI VỤ

 ______________

Số: 23/QĐ-BNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

Hà Nội,  ngày 10 tháng 01 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ ban hành hết hiệu lực pháp luật

________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ ban hành theo thẩm quyền hết hiệu lực pháp luật (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Nội vụ có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- VPCP: VP Quốc hội; VP Chủ tịch nước;
- VPTW và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Kiểm toán Nhà nước;
- HĐND, UBND, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tòa án NDTC, Viện Kiểm sát NDTC;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ TP); Công báo;
- Website Chính phủ; Website BNV;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT; PC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Văn Tất Thu

Số văn bản 23
Ký hiệu QĐ-BNV
Ngày ban hành 10/01/2012
Người ký Trần Văn Tuấn
Trích yếu Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ ban hành hết hiệu lực pháp luật
Cơ quan ban hành
Bộ Nội vụ
Phân loại Quyết định
  Tệp đính kèm
QD 23.doc (31232 Byte)
  Các văn bản khác
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
Vụ Tổ chức - Biên chế
Vụ Chính quyền địa phương
Vụ Công chức - Viên chức
Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
Vụ Tiền lương
Vụ Tổ chức phi chính phủ
Vụ Cải cách hành chính
Vụ Hợp tác quốc tế
Vụ Pháp chế
Vụ Kế hoạch - Tài chính
Vụ Tổng hợp
Vụ Công tác Thanh niên
Vụ Tổ chức cán bộ
Thanh tra Bộ
Văn phòng Bộ
Ban Thi đua - khen thưởng Trung ương
Ban Tôn giáo Chính phủ
Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
Học viện Hành chính Quốc gia
Viện khoa học tổ chức Nhà nước
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
Tạp chí Tổ chức Nhà nước
Trung tâm Thông tin
Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
Về đầu trang        
Cổng TTĐT Chính phủ Báo điện tử Chính phủ       Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tinLiên hệ English中文     
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.