Văn bản pháp lý về cổng TTĐT Chính phủ

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 

___________

Số:   546 /QĐ-VPCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm ông Vi Quang Đạo

 giữ chức Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

 _______________________________

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy và tập thể Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ nhu cầu công tác, xét phẩm chất, năng lực cán bộ;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH :

 

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Vi Quang Đạo, Phó Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, giữ chức Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, tiếp tục kiêm Tổng Biên tập Báo điện tử Chính phủ.

Điều 2. Ông Vi Quang Đạo tiếp tục được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,25 theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ.

Điều 3. Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch tài chính; Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; Cục trưởng Cục Quản trị và ông Vi Quang Đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2015.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- BTCN, các PCN;

- Trợ lý, Thư ký TTg, các Phó TTg;

- Các Vụ, Cục, TGĐ Cổng TTĐT, TTTH;

- TT Hội nghị Quốc gia, HT Thống Nhất;

- VP Đảng ủy, VP Công đoàn;

- Lưu: VT, TCCB (3), K.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Nguyễn Văn Nên

 

  Tệp đính kèm
546 QD.docx (18492 Byte)
  Các văn bản khác
    Quyết định 621/QĐ-VPCP ngày 03/09/2020 về việc tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ
    Quyết định 685/QĐ-VPCP ngày 19/8/2019 về việc bổ nhiệm lại ông Lê Việt Đông giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
    Quyết định 658/QĐ-VPCP ngày 24/7/2014 về việc bổ nhiệm ông Lê Việt Đông giữ chức Phó Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
    Quyết định 981/QĐ-VPCP ngày 30/8/2013 về việc bổ nhiệm ông Vi Quang Đạo giữ chức Tổng biên tập Báo Điện tử Chính phủ
    Quyết định số 49/2013/QĐ-TTg ngày 02/08/2013 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung Điều 3a của Quyết định số 06/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
    Quyết định số 29/QĐ-TTĐT ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Cổng TTĐT Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dữ liệu điện tử
    Quyết định số 30/QĐ-TTĐT ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Cổng TTĐT Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ và Truyền thông đa phương tiện
    Quyết định số 28/QĐ-TTĐT ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Cổng TTĐT Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng
    Quyết định số 31/QĐ-TTĐT ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Cổng TTĐT Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kế hoạch - Tài chính
    Quyết định số 32/QĐ-TTĐT ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Cổng TTĐT Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Hành chính điện tử và Công báo

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Trang Đa phương tiện Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.