Văn bản pháp lý về cổng TTĐT Chính phủ

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

_________

Số: 05/2006/QĐ-VPCP

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động
của Cơ quan Trang tin điện tử của Chính phủ trên Internet

_________

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ                  

 

Căn cứ Nghị định số 18/2003/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 229/2003/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2003 của Thủ tuớng Chính phủ về thành lập Trang tin điện tử của Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên Internet; 

Căn cứ Quyết định số 250/2005/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Trang tin điện tử của Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên Internet; 

Xét đề nghị của Tổng Biên tập Trang tin điện tử của Chính phủ trên Internet và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về tổ chức và hoạt động của Cơ quan Trang tin điện tử của Chính phủ trên Internet. 

Điều 2. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, Tổng Biên tập Trang tin điện tử của Chính phủ trên Internet chủ trì, phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Văn phòng Chính phủ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Website Chính phủ xem xét, quyết định bổ sung, sửa đổi khi cần thiết.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.  

Tổng Biên tập Trang tin điện tử của Chính phủ trên Internet, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- VPCP: BTCN, các PCN;

- Đảng ủy, Công đoàn cơ quan;

- Lưu: VT, TCCB (5b). Hoà  (65b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Đoàn Mạnh Giao

 

  Tệp đính kèm
QD05.DOC (71680 Byte)
  Các văn bản khác
    Quyết định số 49/2013/QĐ-TTg ngày 02/08/2013 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung Điều 3a của Quyết định số 06/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
    Quyết định số 29/QĐ-TTĐT ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Cổng TTĐT Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dữ liệu điện tử
    Quyết định số 30/QĐ-TTĐT ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Cổng TTĐT Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ và Truyền thông đa phương tiện
    Quyết định số 28/QĐ-TTĐT ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Cổng TTĐT Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng
    Quyết định số 31/QĐ-TTĐT ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Cổng TTĐT Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kế hoạch - Tài chính
    Quyết định số 32/QĐ-TTĐT ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Cổng TTĐT Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Hành chính điện tử và Công báo
    Quyết định số 268/QĐ-VPCP ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Điện tử Chính phủ
    Quyết định số 06/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
    Quyết định số 83/2008/QĐ-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
    Quyết định số 250/2005/QĐ-TTg ngày 10/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Trang tin điện tử của Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên Internet

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Trang Đa phương tiện Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.