Văn bản pháp lý về cổng TTĐT Chính phủ

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỔNG TTĐT CHÍNH PHỦ

 

_______

Số:  29 /QĐ-TTĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________

Hà Nội, ngày  28   tháng 3  năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dữ liệu điện tử

_____________

 

 TỔNG GIÁM ĐỐC CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Nghị định số 74/2012/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 06/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 1 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 267/QĐ-VPCP ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Phòng thuộc Ban, đơn vị trực thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Cổng Thông tin điện tử Chính phủ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng                                          

Trung tâm Dữ liệu điện tử là đơn vị trực thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ giúp Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (sau đây gọi tắt là Tổng Giám đốc) thực hiện chức năng quản lý, vận hành hạ tầng hệ thống thông tin Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Trung tâm Dữ liệu điện tử của Chính phủ; tổ chức khai thác, cập nhật, tích hợp thông tin nguồn từ hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp; xử lý, phân tích, tổng hợp thông tin theo các chuyên đề phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và hệ thống Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Trung tâm Dữ liệu điện tử có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Government Integrated Data Center (viết tắt là GIDC).

Trung tâm Dữ liệu điện tử là đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước bảo đảm.

 Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Trung tâm Dữ liệu điện tử giúp Tổng Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Chủ trì, phối hợp với các Ban, đơn vị thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và cơ quan liên quan tổ chức khai thác, cập nhật, tích hợp đầy đủ, kịp thời văn bản pháp luật; văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; văn bản hành chính các cấp; hồ sơ công việc; chỉ tiêu, số liệu báo cáo của cơ quan hành chính các cấp (không thuộc phạm vi bí mật nhà nước) lên Trung tâm dữ liệu điện tử của Chính phủ; bảo đảm sự tương thích, thông suốt trong quá trình chia sẻ, trao đổi thông tin đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cơ quan hành chính nhà nước các cấp và lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử.

2. Đầu mối của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin; quản lý, vận hành hạ tầng thông tin Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; phát triển Trung tâm dữ liệu điện tử Chính phủ và thiết bị công nghệ, kỹ thuật chuyên dùng của hạ tầng thông tin Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

3. Phối hợp với Ban Hành chính điện tử và Công báo, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện kết nối, đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu (không thuộc phạm vi bí mật nhà nước) tích hợp về Trung tâm dữ liệu điện tử Chính phủ.

4. Chủ trì, phối hợp với Ban Hành chính điện tử và Công báo, các cơ quan, đơn vị liên quan quản lý, vận hành hệ thống thư điện tử công vụ của Chính phủ.

5. Đầu mối của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ phối hợp với các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan đảm bảo bí mật, an toàn mạng, an ninh hệ thống thông tin Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

6. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, các nhà cung cấp dịch vụ trong việc quản lý vận hành hệ thống mạng LAN/WAN của Văn phòng Chính phủ, hệ thống truyền dẫn của mạng thông tin hành chính điện tử.

7. Tổ chức nghiên cứu, phát triển mô hình công cụ xử lý dữ liệu; phân tích, tổng hợp thông tin theo các chuyên đề phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

8. Quản lý, vận hành Công báo điện tử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo đảm tính toàn vẹn của dữ liệu, phát triển các ứng dụng, các hình thức cung cấp Công báo điện tử, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các tầng lớp nhân dân.

9. Thực hiện các hoạt động dịch vụ, hợp tác, liên kết, thuê khoán…với các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật nhằm mở rộng và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

10. Tổ chức bộ máy kế toán, thực hiện quản lý tài chính, tài sản và biên chế được giao theo quy định của pháp luật, của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và Tổng Giám đốc.

11. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Tổng Giám đốc giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Trung tâm Dữ liệu điện tử có Giám đốc, không quá 03 Phó Giám đốc. Giám đốc, các Phó Giám đốc do Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật, sau khi được Bộ trưởng, Chủ nhiệm đồng ý về chủ trương.

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và trước pháp luật về mọi mặt hoạt động của Trung tâm Dữ liệu điện tử. Các Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc, Tổng Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Trung tâm Dữ liệu điện tử có các phòng sau:

a) Phòng Dữ liệu;

b) Phòng Vận hành và An ninh thông tin;

c) Phòng Tổng hợp.

Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Trưởng, Phó các phòng quy định tại khoản 2 Điều này theo quy định của pháp luật.

Giám đốc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng thuộc Trung tâm Dữ liệu điện tử.

3. Biên chế của Trung tâm Dữ liệu điện tử do Tổng Giám đốc quyết định trong tổng biên chế của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ được Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao.

4. Trong quá trình hoạt động, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, Tổng Giám đốc trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định thành lập mới, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Trung tâm Dữ liệu điện tử.

Điều 4. Hiệu lực thi hành                         

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

1. Giám đốc Trung tâm Dữ liệu điện tử, Chánh Văn phòng, Trưởng các đơn vị trực thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Trong quá trình thực hiện, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu điện tử phối hợp với Chánh Văn phòng, Trưởng các đơn vị thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trình Tổng Giám đốc quyết định bổ sung, sửa đổi Quyết định này khi cần thiết./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- VPCP: BTCN, các PCN,

   Trợ lý, Thư ký TTg, các PTTg,

   các Vụ, Cục, đơn vị;

- TTĐT: TGĐ, các Phó TGĐ,

  các Ban, đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT, VP.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Phạm Việt Dũng

  Tệp đính kèm
29-vpcp.doc (77312 Byte)
  Các văn bản khác
    Quyết định số 49/2013/QĐ-TTg ngày 02/08/2013 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung Điều 3a của Quyết định số 06/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
    Quyết định số 30/QĐ-TTĐT ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Cổng TTĐT Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ và Truyền thông đa phương tiện
    Quyết định số 31/QĐ-TTĐT ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Cổng TTĐT Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kế hoạch - Tài chính
    Quyết định số 32/QĐ-TTĐT ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Cổng TTĐT Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Hành chính điện tử và Công báo
    Quyết định số 83/2008/QĐ-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
    Quyết định số 790/QĐ-VPCP ngày 24 tháng 08 năm 2004 của Văn phòng Chính phủ Về việc chỉ định đơn vị tư vấn, thiết kế Website Chính phủ
    Quyết định số 464/QĐ-VPCP ngày 04 tháng 06 năm 2004 của Văn phòng Chính phủ Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế Dự án đầu tư và xây dựng Trang tin điện tử của Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Trang Đa phương tiện Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.