Văn bản pháp lý về cổng TTĐT Chính phủ

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỔNG TTĐT CHÍNH PHỦ

_______

Số:  30 /QĐ-TTĐT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________

Hà Nội, ngày  28  tháng  3  năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của

Trung tâm Công nghệ và Truyền thông đa phương tiện

______________________

 TỔNG GIÁM ĐỐC CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Nghị định số 74/2012/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 06/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 267/QĐ-VPCP ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Phòng thuộc Ban, đơn vị trực thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Cổng Thông tin điện tử Chính phủ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Công nghệ và Truyền thông đa phương tiện là đơn vị trực thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ giúp Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (sau đây gọi tắt là Tổng Giám đốc) thực hiện chức năng nghiên cứu, phát triển ứng dụng mới; xây dựng chính sách, quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến việc quản lý hệ thống thông tin Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; vận hành hệ thống thông tin thứ cấp về truyền thông đa phương tiện và Báo Điện tử Chính phủ; tổ chức sản xuất các sản phẩm truyền thông đa phương tiện; tiến hành các hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Công nghệ và Truyền thông đa phương tiện là đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước bảo đảm.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Trung tâm Công nghệ và Truyền thông đa phương tiện giúp Tổng Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng các chính sách, quy chuẩn, tiêu chuẩn về quản lý hệ thống thông tin Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; quản lý vận hành hệ thống thông tin thứ cấp về truyền thông đa phương tiện và Báo điện tử Chính phủ.

2. Tham gia thẩm định, thẩm tra về công nghệ, kỹ thuật đối với các đề án, dự án phát triển của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

3. Nghiên cứu, triển khai thực hiện các hoạt động phát triển ứng dụng truyền thông đa phương tiện của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ: giao lưu, đối thoại, hội nghị trực tuyến, truyền hình Internet, audio-video conference, xuất bản tin tức trên điện thoại di động…

4. Chủ trì, phối hợp với các Ban, đơn vị thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ thực hiện các hoạt động, phối hợp công tác với các cơ quan phát thanh, truyền hình, cơ quan tổ chức truyền thông đa phương tiện khác phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

5. Nghiên cứu, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông đa phương tiện.

6. Phối hợp với các Ban, đơn vị thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ triển khai các đề án, dự án liên quan đến công nghệ thông tin và truyền thông đa phương tiện.

7. Thực hiện các hoạt động dịch vụ, liên kết, hợp tác thuê, khoán…với các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật, nhằm mở rộng và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

8. Tổ chức bộ máy kế toán, thực hiện quản lý tài chính, tài sản, trang thiết bị và biên chế được giao theo quy định của pháp luật, của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và Tổng Giám đốc.

9. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác được Tổng Giám đốc giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Trung tâm Công nghệ và Truyền thông đa phương tiện có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc. Giám đốc, các Phó Gám đốc do Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật, sau khi được Bộ trưởng, Chủ nhiệm đồng ý về chủ trương.

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và trước pháp luật về mọi mặt hoạt động của Trung tâm Công nghệ và Truyền thông đa phương tiện. Các Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc, Tổng Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Trung tâm Công nghệ và Truyền thông đa phương tiện có các phòng sau:

a) Phòng Công nghệ;

b) Phòng Truyền thông đa phương tiện;

c) Phòng Tổng hợp.

Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Trưởng, Phó các phòng quy định tại khoản 2 Điều này theo quy định của pháp luật.

Giám đốc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng thuộc Trung tâm Công nghệ và Truyền thông đa phương tiện.

3. Biên chế của Trung tâm Công nghệ và Truyền thông đa phương tiện do Tổng Giám đốc quyết định trong tổng biên chế của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ được Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao.

4. Trong quá trình hoạt động, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, Tổng Giám đốc trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định thành lập mới, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Trung tâm Công nghệ và Truyền thông đa phương tiện.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

1. Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Truyền thông đa phương tiện, Chánh Văn phòng, Trưởng các đơn vị trực thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Trong quá trình thực hiện, Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Truyền thông đa phương tiện phối hợp với Chánh Văn phòng, Trưởng các đơn vị thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trình Tổng Giám đốc quyết định bổ sung, sửa đổi Quyết định này khi cần thiết./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- VPCP: BTCN, các PCN,

   Trợ lý, Thư ký TTg, các PTTg,

   các Vụ, Cục, đơn vị;

- TTĐT: TGĐ, các Phó TGĐ,

  các Ban, đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT, VP.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Phạm Việt Dũng

  Tệp đính kèm
30-vpcp.doc (64000 Byte)
  Các văn bản khác
    Quyết định số 49/2013/QĐ-TTg ngày 02/08/2013 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung Điều 3a của Quyết định số 06/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
    Quyết định số 31/QĐ-TTĐT ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Cổng TTĐT Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kế hoạch - Tài chính
    Quyết định số 32/QĐ-TTĐT ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Cổng TTĐT Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Hành chính điện tử và Công báo
    Quyết định số 83/2008/QĐ-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
    Quyết định số 790/QĐ-VPCP ngày 24 tháng 08 năm 2004 của Văn phòng Chính phủ Về việc chỉ định đơn vị tư vấn, thiết kế Website Chính phủ
    Quyết định số 464/QĐ-VPCP ngày 04 tháng 06 năm 2004 của Văn phòng Chính phủ Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế Dự án đầu tư và xây dựng Trang tin điện tử của Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Trang Đa phương tiện Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.