Văn bản pháp lý về cổng TTĐT Chính phủ

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỔNG TTĐT CHÍNH PHỦ

_______

Số: 28 /QĐ-TTĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và cơ cấu tổ chức của Văn phòng

________________________

TỔNG GIÁM ĐỐC CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Nghị định số 74/2012/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 06/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 1 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 267/QĐ-VPCP ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Phòng thuộc Ban, đơn vị trực thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Cổng Thông tin điện tử Chính phủ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Văn phòng là tổ chức hành chính trực thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ giúp Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (sau đây gọi tắt là Tổng Giám đốc) thực hiện chức năng bảo đảm công tác thông tin, báo chí phục vụ Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Bộ trưởng, Chủ nhiệm); công tác tổ chức, cán bộ, văn thư hành chính, bảo vệ chính trị nội bộ của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; công tác đối ngoại, bao gồm hợp tác quốc tế, quan hệ giữa Cổng Thông tin điện tử Chính phủ với các cơ quan hành chính nhà nước, quan hệ công chúng (PR).

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Văn phòng giúp Tổng Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, tổng hợp thông tin từ báo chí và các nguồn thông tin khác liên quan đến hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các sự kiện nổi bật về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; kịp thời báo cáo, hoặc tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm các biện pháp, kế hoạch chủ động tuyên truyền hoặc xử lý những vấn đề báo chí nêu nhằm định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội. Phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi việc xử lý các vấn đề báo chí nêu theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các buổi tiếp cơ quan báo chí; phối hợp với các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ và cơ quan liên quan chuẩn bị trả lời phỏng vấn báo chí của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

3. Tham mưu giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm cung cấp thông tin cho báo chí và nhân dân về hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật. Chủ trì, phối hợp với các Ban, đơn vị liên quan tổ chức họp báo định kỳ hoặc đột xuất của Người phát ngôn Chính phủ.

4. Theo dõi tình hình thông tin báo chí, kịp thời trao đổi, phối hợp với cơ quan báo chí điều chỉnh thông tin chưa chính xác; đề xuất Thủ tướng Chính phủ giao cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật việc đưa thông tin sai lệch, thông tin vi phạm quy định của Nhà nước; đề xuất khen thưởng, biểu dương nhà báo, cơ quan báo chí có thành tích nổi bật tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý và phục vụ hoạt động nghiệp vụ của phóng viên báo chí tham dự và đưa tin về các hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ.

6. Chủ trì, phối hợp với các Ban, đơn vị liên quan soạn thảo, trình Tổng Giám đốc các quy định, quy chế nội bộ của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các Ban, đơn vị, công chức, viên chức và người lao động trong Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

7. Chủ trì, phối hợp với các Ban, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, đề án về công tác tổ chức cán bộ trình Tổng Giám đốc phê duyệt, bao gồm: tổ chức bộ máy, biên chế; tuyển dụng, quản lý, sử dụng, luân chuyển, điều động, biệt phái; quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động. Tổ chức thực hiện sau khi kế hoạch, đề án được phê duyệt.

8. Đầu mối phối hợp về công tác tổ chức cán bộ của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ với Vụ Tổ chức cán bộ Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan theo quy định của pháp luật.

9. Phối hợp với Ban Kế hoạch - Tài chính, các đơn vị liên quan thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ theo quy định của pháp luật, quy chế của Văn phòng Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

10. Chủ trì, phối hợp với các ban, đơn vị liên quan thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật tài liệu, thông tin của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ theo quy định của pháp luật, quy chế của Văn phòng Chính phủ.

11. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, quản lý và sử dụng con dấu của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ theo quy định của pháp luật, Văn phòng Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

12. Chủ trì tổ chức thực hiện quan hệ hợp tác quốc tế của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ theo quy định của pháp luật; phát triển quan hệ công chúng (PR) nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

13. Phối hợp với Ban Kế hoạch- Tài chính và các Ban, đơn vị liên quan bảo đảm công tác lễ tân phục vụ hoạt động của Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc. Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức các cuộc họp, sự kiện của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; xây dựng báo cáo định kỳ và đột xuất; chuẩn bị tổng kết công tác hàng năm của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

14. Đầu mối của Cổng Thông tin điện tử trong quan hệ công tác với các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

15. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và quản lý chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, quý, tháng, tuần hoặc đột xuất của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; làm đầu mối quản lý và đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác sau khi đã được Tổng Giám đốc phê duyệt.

16. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ thư ký tổng hợp, giúp Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc trong chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

17. Chủ trì, phối hợp với các Ban, đơn vị trực thuộc hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác văn thư, hành chính trong nội bộ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

18.Thực hiện công tác pháp chế của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; công tác Đảng vụ giúp việc Đảng ủy Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

19. Quản lý tài sản, trang thiết bị và biên chế được giao theo quy định của pháp luật.

20. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Tổng Giám đốc giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Văn phòng có Chánh Văn phòng, không quá 03 Phó Chánh Văn phòng. Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng do Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật, sau khi được Bộ trưởng, Chủ nhiệm đồng ý về chủ trương.

Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và trước pháp luật về mọi mặt hoạt động của Văn phòng. Các Phó Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng, Tổng Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Văn phòng có các phòng sau:

a) Phòng Thông tin báo chí;

b) Phòng Tổ chức - Hành chính;

c) Phòng Tổng hợp;

Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Trưởng, Phó các phòng quy định tại khoản 2 Điều này theo quy định của pháp luật.

Chánh Văn phòng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng thuộc Văn phòng.

3. Biên chế của Văn phòng do Tổng Giám đốc quyết định trong tổng biên chế của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ được Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao.

4. Trong quá trình hoạt động, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, Tổng Giám đốc trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định thành lập mới, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Văn phòng.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

1. Chánh Văn phòng, Trưởng các đơn vị trực thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Trong quá trình thực hiện, Chánh Văn phòng phối hợp với Trưởng các đơn vị thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trình Tổng Giám đốc quyết định bổ sung, sửa đổi Quyết định này khi cần thiết./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- VPCP: BTCN, các PCN,

Trợ lý, Thư ký TTg, các PTTg,

các Vụ, Cục, đơn vị;

- TTĐT: TGĐ, các Phó TGĐ,

các Ban, đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT, VP.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Phạm Việt Dũng

  Tệp đính kèm
28-vpcp.doc (86016 Byte)
  Các văn bản khác
    Quyết định số 49/2013/QĐ-TTg ngày 02/08/2013 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung Điều 3a của Quyết định số 06/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
    Quyết định số 29/QĐ-TTĐT ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Cổng TTĐT Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dữ liệu điện tử
    Quyết định số 30/QĐ-TTĐT ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Cổng TTĐT Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ và Truyền thông đa phương tiện
    Quyết định số 31/QĐ-TTĐT ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Cổng TTĐT Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kế hoạch - Tài chính
    Quyết định số 32/QĐ-TTĐT ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Cổng TTĐT Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Hành chính điện tử và Công báo
    Quyết định số 83/2008/QĐ-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
    Quyết định số 790/QĐ-VPCP ngày 24 tháng 08 năm 2004 của Văn phòng Chính phủ Về việc chỉ định đơn vị tư vấn, thiết kế Website Chính phủ
    Quyết định số 464/QĐ-VPCP ngày 04 tháng 06 năm 2004 của Văn phòng Chính phủ Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế Dự án đầu tư và xây dựng Trang tin điện tử của Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Trang Đa phương tiện Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.