Văn bản pháp lý về cổng TTĐT Chính phủ

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỔNG TTĐT CHÍNH PHỦ

_______

Số: 31 /QĐ-TTĐT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kế hoạch - Tài chính

_______________________

TỔNG GIÁM ĐỐC CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Nghị định số 74/2012/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 06/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 267/QĐ-VPCP ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Phòng thuộc Ban, đơn vị trực thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Cổng Thông tin điện tử Chính phủ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Vị trí và chức năng

Ban Kế hoạch - Tài chính là tổ chức hành chính trực thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, giúp Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (sau đây gọi tắt là Tổng Giám đốc) tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Quyết định số 06/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ về công tác kế hoạch, tài chính và quản trị hậu cần phục vụ các hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; thực hiện nhiệm vụ dự toán cấp 2 và cấp 3.

Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Tổng Giám đốc để trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Bộ trưởng, Chủ nhiệm) quyết định:

a) Các quy định về quản lý tài chính của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

b)Phê duyệt chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về đầu tư xây dựng cơ bản, trang bị tài sản, phương tiện làm việc của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

c)Phê duyệt dự toán, quyết toán kinh phí hàng năm đối với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và các đơn vị trực thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

d) Phê duyệt các khoản đầu tư, mua sắm vượt thẩm quyền theo phân cấp của Văn phòng Chính phủ.

2. Trình Tổng Giám đốc quyết định:

a)Phương án phân bổ dự toán ngân sách, kinh phí hành chính, sự nghiệp, vốn đầu tư xây dựng cơ bản; các dự án đầu tư cho các đơn vị thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ theo dự toán ngân sách và dự án được phê duyệt;

b)Danh mục, kế hoạch mua sắm hàng năm trang thiết bị, tài sản, kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu và giá gói thầu thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc theo phân cấp của Bộ trưởng, Chủ nhiệm;

c) Các quy chế nội bộ về quản lý tài chính, tài sản, quản lý đầu tư xây dựng, cải tạo sửa chữa đối với các đơn vị thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ theo quy định của pháp luật;

d)Giao dự toán kinh phí cho các đơn vị thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

đ)Quyết toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn dự án hoàn thành theo quy định của pháp luật;

3. Tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

4. Tham gia thẩm định, kiểm tra các kế hoạch hoạt động, dự án phát triển của các Ban, đơn vị thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

5. Thực hiện nhiệm vụ đơn vị dự toán cấp 2 và cấp 3 theo quy định về quản lý ngân sách nhà nước; thẩm tra báo cáo quyết toán tài chính năm của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; tổng hợp và lập báo cáo quyết toán tài chính; thông báo quyết toán tài chính năm được duyệt cho các đơn vị trực thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

6. Tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra việc chấp hành chế độ tài chính, kế toán và việc thực hiện các quy định của Nhà nước, của Bộ Tài chính về mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công của các đơn vị thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

7. Thẩm định, trình duyệt dự án đầu tư; thực hiện vai trò là chủ đầu tư các dự án xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý đầu tư xây dựng của Văn phòng Chính phủ.

8. Chủ trì xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

9. Tổ chức bộ máy kế toán tại Cổng Thông tin điện tử Chính phủ theo quy định của pháp luật về kế toán.

10. Tham gia ý kiến về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Kế toán trưởng hoặc Phụ trách kế toán của các đơn vị thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

11.Thực hiện công tác quản trị tại cơ quan Cổng Thông tin điện tử Chính phủ: xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy phòng cháy, chữa cháy đảm bảo an toàn, vệ sinh cơ quan; tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, công tác xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa, quản lý tài sản, trang thiết bị làm việc; quản lý và điều hành đội xe ô tô; tổ chức quản lý cơ sở vật chất và tài sản công, bảo đảm phương tiện và điều kiện làm việc của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

12. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Tổng Giám đốc giao.

Điều 3: Cơ cấu tổ chức

1.Ban Kế hoạch - Tài chính có Trưởng ban và không quá 03 Phó Trưởng ban.

Trưởng ban, Phó Trưởng ban do Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật, sau khi được Bộ trưởng, Chủ nhiệm đồng ý về chủ trương.

Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và trước pháp luật về mọi mặt hoạt động của Ban. Các Phó Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Trưởng ban, Tổng Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Ban Kế hoạch - Tài chính có các phòng sau:

a) Phòng Kế hoạch - Tổng hợp;

b) Phòng Tài vụ;

Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Trưởng, Phó các phòng quy định tại khoản 2 Điều này theo quy định của pháp luật.

Trưởng ban quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng thuộc Ban.

3. Biên chế của Ban do Tổng Giám đốc quyết định trong tổng biên chế của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ được Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao.

4. Trong quá trình hoạt động, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, Tổng Giám đốc trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định thành lập mới, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Ban.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

1. Trưởng Ban Kế hoạch-Tài chính, Chánh Văn phòng, Trưởng các đơn vị trực thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Trong quá trình thực hiện, Trưởng Ban Kế hoạch-Tài chính phối hợp với Chánh Văn phòng, Trưởng các đơn vị thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trình Tổng Giám đốc quyết định bổ sung, sửa đổi Quyết định này khi cần thiết./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- VPCP: BTCN, các PCN,

Trợ lý, Thư ký TTg, các PTTg,

các Vụ, Cục, đơn vị;

- TTĐT: TGĐ, các Phó TGĐ,

các Ban, đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT, VP.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Phạm Việt Dũng

  Tệp đính kèm
31-vpcp.doc (65024 Byte)
  Các văn bản khác
    Quyết định số 49/2013/QĐ-TTg ngày 02/08/2013 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung Điều 3a của Quyết định số 06/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
    Quyết định số 32/QĐ-TTĐT ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Cổng TTĐT Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Hành chính điện tử và Công báo
    Quyết định số 83/2008/QĐ-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
    Quyết định số 790/QĐ-VPCP ngày 24 tháng 08 năm 2004 của Văn phòng Chính phủ Về việc chỉ định đơn vị tư vấn, thiết kế Website Chính phủ
    Quyết định số 464/QĐ-VPCP ngày 04 tháng 06 năm 2004 của Văn phòng Chính phủ Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế Dự án đầu tư và xây dựng Trang tin điện tử của Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Trang Đa phương tiện Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.