Văn bản pháp lý về cổng TTĐT Chính phủ

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỔNG TTĐT CHÍNH PHỦ

_______

Số: 32 /QĐ-TTĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và cơ cấu tổ chức của Ban Hành chính điện tử và Công báo

________________________

TỔNG GIÁM ĐỐC CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Nghị định số 74/2012/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 06/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 1 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 267/QĐ-VPCP ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Phòng thuộc Ban, đơn vị trực thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Cổng Thông tin điện tử Chính phủ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Ban Hành chính điện tử và Công báo là tổ chức hành chính trực thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ có chức năng tham mưu giúp Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (sau đây gọi tắt là Tổng Giám đốc) thực hiện chức năng đầu mối mạng thông tin hành chính điện tử của Chính phủ; tổ chức thực hiện tin học hóa quản lý hành chính nhà nước; hướng dẫn nghiệp vụ hành chính điện tử trong cơ quan hành chính nhà nước; bảo đảm hệ thống thông tin phục vụ yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; xuất bản và phát hành Công báo in nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Ban Hành chính điện tử và Công báo giúp Tổng Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Là đầu mối của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ phối hợp với các cơ quan hành chính nhà nước trong việc kết nối mạng thông tin hành chính điện tử của Chính phủ.

2. Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Bộ trưởng, Chủ nhiệm) hoặc Tổng Giám đốc ban hành theo thẩm quyền các quy định, quy chế, văn bản liên quan đến nghiệp vụ hành chính điện tử, công báo in, mạng thông tin hành chính điện tử và dịch vụ công trực tuyến.

3. Phối hợp với Trung tâm Dữ liệu điện tử, các Ban, đơn vị của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và các tổ chức liên quan xây dựng nền tảng và giải pháp tích hợp thông tin dữ liệu, thông tin dịch vụ công trực tuyến về Trung tâm dữ liệu điện tử Chính phủ; bảo đảm sự tương thích, thông suốt trong quá trình chia sẻ, trao đổi thông tin, phù hợp với chương trình cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử.

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm xuất bản, phát hành Công báo in nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ hành chính điện tử trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật.

6. Nghiên cứu, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ liên quan đến lĩnh vực hành chính điện tử, dịch vụ công trực tuyến.

7. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Tổng Giám đốc giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Ban Hành chính điện tử và Công báo có Trưởng ban, không quá 03 Phó Trưởng ban.

Trưởng ban, các Phó Trưởng ban do Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật, sau khi được Bộ trưởng, Chủ nhiệm đồng ý về chủ trương.

Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và trước pháp luật về mọi mặt hoạt động của Ban. Các Phó Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Trưởng ban, Tổng Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Ban Hành chính điện tử và Công báo có các phòng sau:

a) Phòng Công báo;

b) Phòng Nghiệp vụ hành chính điện tử.

Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Trưởng, Phó các phòng quy định tại khoản 2 Điều này theo quy định của pháp luật.

Trưởng ban quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng thuộc Ban.

3. Biên chế của Ban do Tổng Giám đốc quyết định trong tổng biên chế của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ được Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao.

4. Trong quá trình hoạt động, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, Tổng Giám đốc trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định thành lập mới, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Ban.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

1. Trưởng ban Hành chính điện tử và Công báo, Chánh Văn phòng, Trưởng các đơn vị trực thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Trong quá trình thực hiện, Trưởng ban Hành chính điện tử và Công báo phối hợp với Chánh Văn phòng, Trưởng các đơn vị thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trình Tổng Giám đốc quyết định bổ sung, sửa đổi Quyết định này khi cần thiết./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- VPCP: BTCN, các PCN,

   Trợ lý, Thư ký TTg, các PTTg,

   các Vụ, Cục, đơn vị;

- TTĐT: TGĐ, các Phó TGĐ,

  các Ban, đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT, VP.

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

Phạm Việt Dũng

  Tệp đính kèm
32-vpcp.doc (71680 Byte)
  Các văn bản khác
    Quyết định số 49/2013/QĐ-TTg ngày 02/08/2013 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung Điều 3a của Quyết định số 06/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
    Quyết định số 83/2008/QĐ-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
    Quyết định số 790/QĐ-VPCP ngày 24 tháng 08 năm 2004 của Văn phòng Chính phủ Về việc chỉ định đơn vị tư vấn, thiết kế Website Chính phủ
    Quyết định số 464/QĐ-VPCP ngày 04 tháng 06 năm 2004 của Văn phòng Chính phủ Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế Dự án đầu tư và xây dựng Trang tin điện tử của Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Trang Đa phương tiện Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.